1 – Myndigheter och lagar

1.1. Konsumentverket/Konsumentombudsmannen (KOV)
Konsumentverket/Konsumentombudsmannen (KOV) är en statlig myndighet och arbetar bl a för att företagen ska följa lagar och regler inom konsumentområdet. Varje år får KOV in tusentals anmälningar från konsumenter som tycker att företag har fel i sin marknadsföring eller i sina avtalsvillkor. KOV granskar företagen och kontaktar de företag som bryter mot lagen. Om KOV och ett företag inte kommer överens kan KOV ta företaget till domstol.

KOV arbetar också förebyggande, då de hanterar frågor om reklam och marknadsföring, konsumentinformation, hushållsekonomi, varors och tjänsters säkerhet, kvalitet och miljöpåverkan.

KOV samordnar också den rikstäckande upplysningstjänsten Hallå konsument. Dit kan konsumenter vända sig med frågor om exempelvis köp av varor och tjänster, villkor i avtal, reklamationer och att handla hållbart.

1.2 Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)
Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet. Nämnden fungerar ungefär som en domstol och huvuduppgiften är att på ett opartiskt sätt pröva tvister mellan konsumenter och företagare (näringsidkare). Det är konsumenten som gör anmälan.
En vanlig missuppfattning är att nämnden har i uppgift att företräda konsumenten eller särskilt ta till vara dennes intressen i en tvist. Men ARN ska vara opartisk. Parterna måste därför själva bedöma vilka uppgifter och vilken bevisning man vill åberopa när nämnden ska pröva en tvist. Nämnden gör ingen egen utredning i ett ärende utan nämndens beslut baserar sig på de underlag parterna har gett in. Därför är det viktigt att underlaget är utförligt och att allt är väl dokumenterat.
Ett ARN-ärende avgörs av en nämnd bestående av en ordförande som är utbildad domare, två ledamöter tillsatta av näringslivet och två av konsumentorganisationer.
Nämnden lämnar rekommendationer om hur tvister bör lösas. Rekommendationen är inte lagligt bindande, men alla seriösa företag brukar följa den.
Vanligtvis tar det ca sex månader från anmälan till beslut. Nämndens prövning är kostnadsfri.
Notera att nämnden inte kan ge råd i enskilda ärenden.

1.3 Konsumentrådgivare
Många kommuner har konsumentrådgivare eller konsumentvägledare, dit konsumenter kan vända sig bl a för råd om de inte är nöjda med t ex en reklamation.

1.4 Konsumentköplagen KKL
KKL gäller när en konsument köper lösa saker för enskilt ändamål av en näringsidkare (ett företag). Som lösa saker räknas varor, till exempel bilar, TV-apparater och hushållsmaskiner. Det spelar ingen roll om varan är ny eller begagnad.
KKL är i huvudsak tvingande till konsumentens förmån. Det innebär att de olika rättigheterna som lagen ger konsumenten inte kan inskränkas eller avtalas bort. Näringsidkaren kan alltså inte ge konsumenten sämre avtalsvillkor eller föra in strängare ansvar än lagen medger. Däremot gäller alltid avtalsvillkor som är förmånligare för konsumenten.

1.5 Konsumenttjänstlagen KtjL
Konsumenttjänstlagen (KtjL) gäller när ett företag utför tjänster åt en privatperson. Lagen är liksom KKL tvingande till förmån för konsumenten. En konsument kan bl a kräva att säljaren ska utföra tjänsten fackmässigt och avråda konsumenten från att låta utföra tjänsten om den inte är till rimlig nytta för konsumenten.

1.6 Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (f d Distans- och hemförsäljningslagen DHL)
Då en konsument köper något på distans har kunden alltid 14 dagars ångerrätt när köpet sker inom EU. I lagen finns informationskrav som säljaren måste uppfylla. Vanliga distansavtal är när en konsument t.ex. handlar i en webb-shop, via internet, av en telefonförsäljare, på postorder eller från TV-shop.
Observera att även situationen att en kund köper en produkt av en försäljare t ex i hemmet, ute i ett köpcentrum, på gatan eller i tillfälliga butiker, omfattas av lagen.

1.7 Lag om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats
Lagen är tvingande till konsumentens förmån.
Den ger näringsidkaren rätt att sälja sak tidigast tre månader efter att konsumenten uppmanats (lämpligen i rekommenderat brev) att hämta saken.
Om det förflutit ett år från att reparationen slutfördes, eller att sakens försäljningsvärde uppenbart understiger en hundradel av basbeloppet (blir f n drygt 400:-) behövs ingen sådan uppmaning.
Det skall understrykas att det aldrig blir fråga om att saken tillfaller näringsidkaren. Tvärtom blir han vid försäljning av saken redovisningsskyldig till konsumenten. Konsumenten ska alltså få vad försäljningen ger, minskat med eventuell reparationskostnad.

1.8 Köplagen
Köplagen gäller vid köp mellan två näringsidkare, men även vid köp mellan två privatpersoner, t.ex. då köp av en vara sker på www.blocket.se.

1.9 Lagtexter
De fullständiga lagtexterna finns t ex på www.riksdagen.se,
Startsida / Dokument / Lagar / Svensk författningssamling

2 – Försäljning i butik

2.1 Sakkunniga råd
De råd och förslag som du ger till kunden måste vara sakkunnigt anpassade till de behov kunden berättar om. Om du ger helt olämpliga förslag kan det senare leda till att kunden kan häva köpet eller få prisnedsättning.
Juridiskt uttryckt: Varan ska överensstämma med det som är avtalat. Om du ger felaktig information räcker det för att varan ska vara felaktig.

VIDEO – EXEMPEL 19: Sakkunniga råd

Titta på videoklippet ovan och svara sedan på frågan för att gå vidare:

Föreligger grund för hävning?

Börja skriva och tryck på enter för att söka