5 – Garanti och reklamationsfrist

5.3 Garantitiden
Det finns inget lagkrav på att lämna garanti (utöver vad som beskrivs i 5.2 ovan).
Likväl lämnar många återförsäljare eller tillverkare/leverantör en garanti på minst ett år.
Om leverantören erbjuder en garanti och du i informerar kunden om den (muntligt eller skriftligt) blir den garantin en del av det du är ansvarig för inför kunden.
Garantivillkor kan aldrig inskränka den rätt konsumenten har enligt KKL. I garantivillkoren ska information finnas om att konsumentens rättigheter enligt lag inte påverkas.
Eventuella begränsningar av garanti på tillbehör, batterier eller motsvarande ska framgå av garantivillkoren.
Det är viktigt att kunden har tillgång till garantireglerna, t ex på kvittot eller nätet.
Alla fel som uppstår under garantitiden anses vara ursprungliga.
Säljaren är ansvarig för dessa fel. Endast i de fall säljaren kan presentera rimliga förklaringar eller bevis för att felet beror på yttre faktorer, t ex orsakade av kunden, undviker han ansvar. Se närmare KOMPENDIUM avsnitt 6.
Nedan i KOMPENDIUM avsnitt 10 går vi igenom ett stort antal praktiska fall.

5.4 Reklamationsfrist 3år
Konsumenten har alltid rätt att påtala ursprungliga fel i 3 år räknat från köp, men sedan de första 6 månaderna och eventuell garanti löpt ut är det nu konsumenten som ska bevisa att felet var ursprungligt.
Alla fel som anmäls inom 2 månader från att konsumenten upptäckt dem anses anmälda i tid. Även en längre tid kan accepteras, t ex pga semester.

Se närmare KOMPENDIUM avsnitt 6.

Hur säljaren åtgärdar ett konstaterat ursprungligt fel utreder vi i KOMPENDIUM avsnitt 8.

6 – Bevisbördan för ursprungligt fel

6.1 Skilj på fel och symptom
Konsumenten uppfattar felsymptom och säger t ex ”Kamerazoomen fungerar inte” vilket inte är felet utan en beskrivning av hur konsumenten uppfattar att ett fel påverkar produktens funktion. Detta räcker dock för konsumenten att ange vid reklamationen.

Efter t ex verkstadsundersökning konstateras exempelvis ”sand i objektivet låser zoomen” eller kanske ”fel i elektroniken som styr zoomen”. Detta är felet.

I alla resonemang nedan talar vi om felen, inte felsymptomen. Det är endast fel som kan reklameras och åtgärdas/repareras.

6.2 Under första 6 mån och garantitiden
I grunden antas alla fel som uppstår vara ursprungliga och därmed säljarens ansvar. Säljaren måste göra det troligt att någon yttre omständighet efter köpet förorsakat skadan för att slippa ansvar
Några vanliga sådana orsaker:
– olyckshändelse
– vanvård
– onormal användning
– att kunden låtit bli att följa skötsel- och serviceanvisningar
– utifrån kommande störningar som t ex blixtnedslag

Normalt ska varan undersökas av en verkstad som lämnar ett skriftligt utlåtande som
– beskriver felet
– ger en förklaring hur det sannolikt har uppkommit och vid behov anger hur det fel som konsumenten upplever hänger ihop med felet.
– ev. anger om den täcks av garanti eller ej

Om verkstadsundersökningen visar att det inte är en skada som säljaren ansvarar för har du rätt att ta ut en undersökningsavgift.
Du måste dock tydligt informera kunden i förväg om avgiften (muntligt och med skylt och på inlämningssedeln – bara en av dessa åtgärder räcker inte enligt ARN).
Du får inte begära förskottsbetalning av undersökningsavgiften.

I KOMPENDIUM avsnitt 10 går vi igenom ett antal vanliga fall.

6.3 Under reklamationsfristen 3 år
Konsumenten har alltid rätt att påtala ursprungliga fel i 3 år räknat från köp, men sedan de första 6 månaderna och eventuell garanti löpt ut är det nu konsumenten som ska bevisa att felet var ursprungligt.

Alla fel som anmäls inom 2 månader från att konsumenten upptäckt dem anses anmälda i tid. Även en längre tid kan accepteras, t ex pga semester.

Konsumenten kan – på egen bekostnad – låta en verkstad undersöka varan och göra ett uttalande. Enklast är naturligtvis att du erbjuder dig mot avgift skicka produkten till din ordinarie verkstad för undersökning/kostnadsförslag. Du får inte begära förskottsbetalning av undersökningsavgiften.

Om undersökningen visar att felet enbart är en svaghet i en inre elektronisk del som konsumenten inte kan komma åt så är säljaren ansvarig för detta ursprungliga fel.

Om det finns en trolig yttre orsak, t ex ett främmande föremål i en tvättmaskins pump, bedöms det oftast som att det inte är ett ursprungligt fel.

Och naturligtvis svarar inte säljaren för yttre omständighet efter köpet såsom:
– olyckshändelse
– vanvård
– onormal användning
– att kunden låtit bli att följa skötsel- och serviceanvisningar
– utifrån kommande störningar som t ex blixtnedslag

VIDEO – EXEMPEL 8: Fuktskada under garantitid

Titta på videoklippet ovan och svara sedan på frågan för att gå vidare:

Skall säljaren ansvara för felet?

Börja skriva och tryck på enter för att söka