10 – Typiska fel

Här nedan går vi igenom ett antal vanliga typiska fel och hur de normalt bedöms i ARN. I det praktiska fallet kan naturligtvis finnas ytterligare omständigheter som leder till annan utgång.

10.1 Garanti för förbrukningsvaror inkl. projektorlampor
Rena förbrukningsvaror som batterier och lampor kan och får undantas från en garanti.

Detta gäller i princip även de dyra lamporna i projektorer o dyl. som ofta har en begränsad garanterad livslängd i brinntimmar, som registreras i apparaten. Kunden måste dock före köpet bevisligen ha informerats om detta, t ex i överlämnad broschyr. Det räcker inte att i efterhand enbart hänvisa till bruksanvisningen – den kan ju kunden normalt inte läsa före köp.

10.2 Fuktskador, speciellt på mobiler
De allra flesta portabla produkterna – mobiltelefoner, MP3 spelare, kameror – har i bruksanvisningen en varning att de inte ska utsättas för fukt eller väta.

Om en sådan produkt fuktskadas gäller att felet inte bedöms vara säljarens ansvar om alla punkter nedan är uppfyllda:
– varning i bruksanvisningen enligt ovan
– apparaten har undersökts av en verkstad som visat och skriftligen meddelat
o att det finns en fuktskada
o detaljerat var den finns (gärna med foto)
o enbart att fuktindikatorer utlöst är inte nog
o att fukten kan vara orsaken till felsymptomen
o ev. att felet inte täcks av garanti

Invändningar från kund att han absolut inte medvetet utsatt apparaten för fukt tar ARN i så fall inte hänsyn till.

Inte heller hur kort tid efter köpet som felet visar sig har betydelse.

En fuktskada kan ta lång tid (månader, t o m år) på sig efter själva skadeorsaken att utvecklas så att den märks. T ex har en kund haft med en kamera på semester i tropikerna, där den fuktskadats, men felsymptomen visar sig först året därpå hemma i Sverige.

Tillverkning och transport av nya apparater anses ske på sådant sätt att fuktskador inte kan uppstå så länge det inte finns yttre fuktskador på förpackningen.

En fuktskada kan normalt inte repareras på ett fackmannamässigt sätt: det går aldrig att vara säker på att man får bort all fukt och alla skador så att de inte kan vidareutvecklas till ytterligare fel. Apparaten bör alltså kasseras eller återlämnas oreparerad.

Som vanligt: Om verkstadsundersökningen visar att det inte är en skada som säljaren ansvarar för har han rätt att ta ut en undersökningsavgift.
Du måste dock informera kunden i förväg muntligt och skriftligt (på inlämningskvitto, skylt etc.) om avgiften.

OBS! Det finns ju modeller som uttryckligen anses vara fukttåliga, vattentäta eller liknande. Här gäller den normala bevisbördan för säljaren under garantitiden: han måste bevisa hur skadan har uppstått genom felaktig användning etc.

VIDEO – EXEMPEL 7: Fuktindikator som löst ut

Titta på videoklippet ovan och svara sedan på frågan för att gå vidare:

Skall säljaren åtgärda felet?

Börja skriva och tryck på enter för att söka