10 – Typiska fel

10.10 Främmande föremål
Om främmande föremål påträffas inuti en apparat som konsument kan öppna och de förorsakat ett fel är detta vanligen inte säljarens ansvar.

10.11 Datorfel
Datorer ger upphov till några speciella problem

10.11.1 Främmande mjukvara
Säljaren ansvarar bara för mjukvara som han själv sålt. Han har inget ansvar för annan mjukvara, t ex vad kunden installerat eller laddat ned från Internet.

10.11.2 Handhavandefel, virus
En stor del av upplevda fel med datorer beror på handhavandefel och/eller att kunden (eller någon i hans hem) ställt om någon av de tusentals parametrar som finns i operativsystem och program eller uppstår genom (oavsiktliga) nedladdningar från nätet. Detta har säljaren inte ansvar för.
Om datorn infekterats av virus etc. är detta inte säljarens ansvar.

10.11.3 Ansvar för kundens data och program
Om en dator ska felsökas eller repareras kan det vara nödvändigt att ta bort både datafiler och program.
Detta ska kunden upplysas om i förväg så att han har tagit backup på allt som måste bevaras.
Om programvara ska kunna återinstalleras måste originalskivor, produktnycklar o dyl. finnas med. Verkstad får inte återinstallera piratkopierade program etc.

10.11.4 Mjukvara
Mjukvara som säljs i fysisk form (t ex en CD-skiva) levereras normalt plomberad och med ett villkor att varan anses förbrukad om plomberingen bryts. Därmed kan den inte tas tillbaka.
På liknande sätt finns ofta i datorer förinstallerade program, som ska aktiveras med hjälp av en produktnyckel el dylikt. Aktiveringen kan innebära att programmet anses förbrukat – läs noga bifogade villkor.

10.12 Abonnemang kopplat till telefonköp
Mobiltelefoner säljs ju ofta som ett tidsbestämt abonnemang till en månadskostnad som inkluderar avbetalning för telefonen.

Om telefonen skadas eller förstörs av konsumenten löper betalningen vidare tills bindningstiden är slut. En del av månadskostnaden är ju avbetalning på telefonen. Abonnemanget kan konsumenten utnyttja genom att flytta SIM-kortet till en annan telefon som han får skaffa själv eller på egen bekostnad reparera telefonen.

Om telefonen repareras pga skada som leverantören ansvarar för löper abonnemanget vidare av samma skäl, speciellt om konsument får lånetelefon. Konsumenten ska kunna få ersättning för månadsavgiften (förutom den del som avser avbetalning av telefonen) under den tid han inte kan nyttja telefonen, men betala för verkligt ringda samtal om dessa debiterats separat.

Om köpet hävs upphör abonnemang och månadsbetalning, telefonen återlämnas och konsumenten ska ersättas för månadsbetalningar han inte kunnat utnyttja. Dock ska han alltid betala för verkligt ringda samtal om dessa debiterats separat.

VIDEO – EXEMPEL 31: Hävning av mobilabonnemang med telefon

Titta på videoklippet ovan och svara sedan på frågan för att gå vidare:

Har kunden rätt att häva köpet?

Börja skriva och tryck på enter för att söka