Del 1 – Organ och lagar som styr försäkringsbranschen

I detta kapitel ges en översikt av de viktigaste organen för tillsyn av försäkringsbranschen samt övergripande information om den lagstiftning som reglerar den. Syftet är att ge dig en översiktlig bild av branschen och lära dig något om vart kunderna kan vända sig om de känner sig missnöjda.

Inom försäkringsområdet finns en hel del lagar, förordningar, bestämmelser och riktlinjer.

Följande organ och myndigheter har till uppgift att se till dessa regelverk efterföljs och övervakar försäkringsbolagens verksamhet:

Finansinspektionen (FI)
FI är den myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. FI ska också verka för ett gott konsumentskydd i finanssektorn.

Konsumentverket (KO)
KO är en statlig myndighet med uppgift att ta tillvara konsumenternas intressen. KO arbetar med konsumentfrågor av skiftande slag, som reklam och avtalsvillkor, konsumentinformation, hushållsekonomi, varors och tjänsters säkerhet, kvalitet och miljöpåverkan.

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)
ARN är en statlig myndighet, som har till huvudsaklig uppgift att opartiskt och kostnadsfritt pröva konsumenttvister. En enskild konsument, som har en tvist med en näringsidkare, kan få sin tvist prövad av ARN. ARN fungerar som en domstol och lämnar rekommendationer om hur tvisten bör lösas.

Försäkringsavtalslagen (FAL)
FAL innehåller regler om konsumentförsäkring, företagsförsäkring, personförsäkring samt om kollektiva sak- och personförsäkringar. Lagens bestämmelser är huvudsakligen tvingande, det vill säga det som står i lagen måste följas.

Lagen om försäkringsförmedling & förordningen om försäkringsförmedling
Denna lag och förordning innehåller regler om förmedling av försäkringar av fristående och anknutna förmedlare.

Svara på frågan för att gå vidare:

Vad heter lagen som reglerar försäkringsärenden?

Börja skriva och tryck på enter för att söka