Del 2 A – Grundläggande juridik / Konsumentköplagen

Här får du den viktigaste informationen om de lagar som reglerar din säljprocess utifrån ett konsument- och försäkringsrättsligt perspektiv. Syftet är att du ska veta de juridiska skyldigheter och rättigheter du har som säljare av försäkring.

Konsumentköplagen (KKL) – Företag mot konsument
KKL gäller bland annat vid försäljning av en vara. Konsumentköplagen reglerar vilka rättigheter konsumenten har när han/hon köper till exempel en TV i en butik. Konsumentköplagen är en i huvudsak tvingande lag. Det innebär att säljaren inte får ge konsumenten sämre villkor än vad som står i lagen. Nedan förklaras de viktigaste punkterna som du som säljare av hemelektronik bör känna till när det gäller konsumentköplagen.

Sexmånadersregeln
För att säljaren ska ansvara för felet på varan krävs att felet är ursprungligt, det vill säga att det fanns redan när kunden köpte varan eller när varan levererades till kunden. Ett fel som visar sig inom sex månader anses alltid vara ett ursprungligt fel, som säljaren ska åtgärda utan kostnad för kunden. Säljaren behöver dock inte ta ansvar för felet om han kan bevisa att kunden själv har orsakat det, till exempel genom att inte ha följt skötselanvisningar eller vanvårdat varan. Efter sex månader är det konsumenten som ska visa att varan hade ett ursprungligt fel såvida säljaren inte lämnat en frivillig garanti för funktionsfel.

Reklamationsrätt
Om kunden upptäcker ett fel ska han/hon reklamera den felaktiga varan hos säljaren inom skälig tid efter det att felet upptäckts. Det betyder att kunden muntligt eller skriftligt informerar om att han/hon inte godtar varan och att han/hon förklarar varför han/hon anser att varan är felaktig. Reklameras varan inom två månader efter det att felet upptäckts anses kunden ha anmält felet inom skälig tid. Efter tre år förlorar kunden sin rätt att reklamera, under förutsättning att säljaren inte har en garanti som säger något annat. Från och med 1 april, 2005 är reklamationstiden tre år.

Varje fall för reklamation är individuellt, det vill säga en bedömning behöver göras av en serviceverkstad för att konstatera huruvida felet kan anses vara ursprungligt eller inte. Rent generellt kan man säga att ursprungliga inneboende fel på produkten vilka du som kund inte har kunnat påverka skall täckas av reklamationsrätten. Fel som INTE är ursprungliga är till exempel yttre åverkan, blixt- & åsknedslag, tappskador, fukt & vätskeskador, slitage, förbrukningsmateriel, felaktigt användande av produkten eller fel som uppkommit på grund av eftersatt underhåll.

Vad har kunden för rättigheter?
Om det är något fel på varan har konsumenten rätt att:
* kräva avhjälpande av felet, det vill säga få varan reparerad.
* kräva omleverans, vilket innebär att kunden ska få en ny, felfri vara.
* kräva prisavdrag eller ersättning för att rätta till felet.
* häva köpet om felet är av stor betydelse, vilket betyder att kunden ska få pengarna tillbaka.
* hålla inne betalningen så mycket som krävs för att få säkerhet för sitt krav.

Säljaren har alltid rätt att i första hand erbjuda avhjälpande av felet eller omleverans om detta kan ske inom skälig tid och utan extra kostnad för kunden. Ett fel kan dock vara hävningsgrundande – bli väsentligt – om felet kvarstår efter två avhjälpningsförsök/reparationer. Vid hävning ska kunden alltid få pengarna tillbaka.

Från och med juni 2014 gäller också nya regler för utlämning av varor. En vara måste numera levereras utan dröjsmål, och senast 30 dagar efter att avtal har ingåtts. Görs inte det kan konsumenten häva köpet.

Konsumenten kan kräva skadestånd
Utgifter och förluster
Kunden har rätt till ersättning för alla utlägg, utgifter och förluster som han/hon drabbas av på grund av fel på varan (reklamationen) och dröjsmål.

Följdskada
Kunden kan också få ersättning för följdskada på annan egendom som tillhör honom eller hans familj, exempelvis om en diskmaskin läcker vatten och skadar golvet.
Kunden måste dock kunna påvisa ett naturligt orsakssamband mellan det ursprungliga felet och följdskadorna. Kunden får inte heller ha förvärrat följdskadorna, till exempel genom att låta ett kylskåp stå och läcka under en längre tid, så att skadorna på golvet förvärras.
För att få ersättning måste kunden visa att varan är felaktig eller avlämnats för sent och att han verkligen har tillfogats en förlust, om säljaren inte är överens med kunden om det.
Säljaren slipper att betala ersättning till kunden om följande tre krav uppfylls:

* att det fanns ett faktiskt hinder utanför hans kontroll att lämna en felfri vara eller lämna varan i tid
* att han inte rimligtvis kunde ha förväntats räkna med hindret och
* att han rimligtvis inte kunde ha undvikit eller övervunnit följderna

Svara på frågan för att gå vidare:

Hur lång tid har kunden normalt på sig att reklamera, efter att felet upptäckts?

Börja skriva och tryck på enter för att söka