Del 2 B – Grundläggande juridik / Garanti mm

Utöver de rättigheter som kunden har enligt KKL kan säljaren erbjuda en garanti. Till skillnad från KKL är det dock frivilligt för säljaren att lämna garanti. Notera dock att branscherna elektronik (inklusive foto), mobiltelefoner och vitvaror har kommit överens om att alltid lämna ett års garanti (Konsumentköp CE 2005). Under garantitiden anses fel vara ursprungliga om inte säljaren kan bevisa att kunden själv orsakat felet.

Garantin ger konsumenten en särskild fördel genom att säljaren under viss tid åtar sig att svara för varans funktion. Varan anses felaktig om det under garantitiden uppkommer en försämring på varan som omfattas av garantin. Då har kunden de rättigheter som gäller vid fel på varan. För att säljaren ska bli fri från ansvar enligt garantin måste han bevisa att felet beror på att kunden vanvårdat varan eller brukat den onormalt eller att kunden låtit bli att följa skötsel- och serviceanvisningar. Garantin gäller inte heller om felet beror på en olyckshändelse eller annan yttre åverkan. Bestämmelserna i Konsumentköp CE 2005 gäller också om annan än säljaren för dennes räkning utställt garantin, till exempel tillverkaren av varan.

Köplagen (KL) – Företag mot företag/privatperson till privatperson
Köplagen gäller vid köp eller byte av lös egendom mellan privatpersoner och mellan näringsidkare. Den gäller inte för köp av tjänster och inte heller köp när konsumentköplagen är tillämplig t.ex. vid köp av lös egendom när den ena partnern är konsument och den andra exempelvis är en butikssäljare. Köplagen gäller för alla andra köp av saker, dock inte hus. Lagens regler är inte tvingande utan det står säljaren, och köparen, fritt att avtala om vad som ska gälla vid köpet.

Försäkringsavtalslagen (FAL)
Försäkringsbolag har inte rätt att vägra en konsument att teckna en försäkring som bolaget normalt tillhandahåller allmänheten. Man kan bara vägra teckna försäkring om det finns särskilda skäl, till exempel om kunden begått tidigare försäkringsbedrägerier eller om kunden anmäler många skador som orsakats genom en vårdslöshet som kraftigt överstiger det normala. Av samma skäl har ett försäkringsbolag rätt att säga upp en kunds försäkring.

Normalt gäller en hemförsäkring i ett år. Kunden har rätt byta bolag på årsförfallodagen men får också säga upp försäkringen innan dess om försäkringsbehovet inte finns längre till exempel om han/hon säljer sin bostad. Att bara byta bostad räknas inte som att behovet försvinner.

Försäkringsbolag, eller de som säljer eller förmedlar för försäkringsbolagets räkning, är skyldiga att informera sina kunder både före och efter köpet av en försäkring. Syftet med denna informationsskyldighet är att:

* underlätta kundens bedömning av försäkringsbehovet
* möjliggöra för kunden att bestämma vilken typ av försäkring som är lämplig att välja
* möjliggöra för kunden att bedöma kostnaden för och omfattningen av försäkringen

I informationen ska kunden kunna läsa vilka viktiga begränsningar som finns och hur hon kan förnya försäkringen. Det ska också stå om försäkringen ska vara betald innan den gäller. När kunden köpt sin försäkring ska hon, utöver ovanstående också få information om att hon måste tala om för försäkringsbolaget om något förändras, exempelvis att hon flyttar eller bygger ut sitt hus. I informationen ska det också stå att det finns aktsamhetskrav och vad som händer om de inte följs.

Skador, som en försäkringstagare orsakar medvetet, kallas ”framkallande av försäkringsfall”. Sådana skador, som alltså orsakas med vilje, ersätts inte alls genom försäkringen. Detsamma gäller om en kund med vilje har förvärrat följderna av en skada. Den som medvetet kastar sin mobiltelefon i marken så att den går sönder får alltså ingen ersättning. Om en kund framkallar eller förvärrar en skada genom grov vårdslöshet, kan det bli aktuellt med nedsättning av ersättningen. Hur stor denna nedsättning blir beror på omständigheterna i det specifika fallet.
Kund som medvetet eller av grov vårdslöshet lämnar oriktiga uppgifter av betydelse för försäkringsbolagets bedömning av en skada riskerar nedsättning. Exempel på detta kan vara att kunden förfalskar kvittot på sin mobiltelefon för att den ska verka nyare än den är.

Specifikt och obligatoriskt för dig som säljer produktförsäkringar
När du säljer en produktförsäkring måste du enligt FAL ge kunden information om försäkringens villkor. Informationen ska ge kunden ett tillräckligt beslutsunderlag för att kunna ta ett beslut som bäst svarar mot hans/hennes behov. Informationen har såklart också till syfte att klargöra innebörden av försäkringsavtalet. Informationen skall presenteras på ett pedagogiskt och lättillgängligt sätt och ges både muntligt och skriftligt enligt nedanstående.

Muntlig information
Informationen skall ge konsumenten en allmän uppfattning om försäkringens huvudsakliga innehåll, eventuella begränsningar i försäkringsskyddet och i vilken utsträckning som försäkringen omfattar samma skydd som gäller enligt Konsumentköplagen (KKL) och eventuell garanti. Informationen ska inriktas på vad konsumenten efterfrågar och vara tillräcklig för att ge ett beslutsunderlag som bäst svarar mot kundens behov. Exempel på information som kan lämnas till kund:

Garanti och reklamationsrätt ger inte ersättning för plötsliga och oförutsedda otursskador och när garantin löpt ut flyttas bevisbördan för ursprungsfel från säljare till kund. Hemförsäkringen ersätter skador i samband med brand, stöld och vattenskada. För att andra så kallade otursskador ska omfattas krävs att ett så kallat allrisktillägg tecknats.
Alla hemförsäkringsbolag har olika villkor därför måste kunden ta reda på vad som gäller just i sin hemförsäkring:

* Finns allriskskydd?
* Vilken självrisk utgår vid skada?
* Hur stor nedskrivning görs årligen på grund av ålder och slitage?
* Förloras bonus vid skada?
* Finns det ett ersättningstak?

Den muntliga informationen bör också innehålla uppgift om produktförsäkringens löptid och omfattning, både vad det täcker och vad den inte täcker (här måste du som säljare läsa på de specifika villkoren) samt vad som gäller för öppet köp.

När det gäller öppet köp har elektronikbranschen enats som att kunden ska ha samma ångerrätt på produktförsäkringen som han/hon har på varan som försäkringen gäller för, med full återbetalning av premien under denna tid.

Skriftlig information
Den skriftliga informationen skall vara översiktlig och kortfattad och bland annat innehålla följande:

* Vem eller vilka försäkringen gäller för.
* Eventuell geografisk begränsning.
* Försäkringens omfattning, till exempel funktionsfel, otursskador, stöld.
* Eventuella begränsningar och undantag i försäkringsskyddet.
* Vilka möjligheter konsumenten själv har att välja omfattning av försäkringen.
* Vilka beloppsbegränsningar och självrisker som förekommer.
* Vilka principer som tillämpas vid värdering och avskrivning.
* Information om avtalets längd, premiebetalning, följden av obetald premie och kundens rätt att säga upp avtalet.
* Om i vilken utsträckning som försäkringen omfattar samma skydd som gäller enligt lag och eventuell garanti.
* Om de fullständiga villkoren inte finns med i den skriftliga informationen måste det framgå att det är frågan om en kort sammanfattning av försäkringen, att uppgifterna endast är översiktlig, att de inte utgör försäkringsvillkor samt var kunden kan få tag på den fullständiga villkoren.

OBS!
Kedjan/butiken du jobbar för bör ha en försäkringsfolder som innehåller informationen som anges ovan. Elektronikbranschen har dessutom enats om en faktaruta som alltid ska finnas med i denna folder för att undvika missförstånd och otillräcklig information. Om kunden väljer att teckna produktförsäkring ska han/hon få med sig försäkringsbevis och fullständiga försäkringsvillkor.

Svara på frågan för att gå vidare:

Vilka rättigheter har konsumenten fram till den 6:e månaden efter köp, enligt den så kallade sexmånadersregeln i Konsumentköplagen?

Börja skriva och tryck på enter för att söka