Del 3 A – Hemförsäkring / Vem, var & vad?

Här får du den viktigaste informationen om en av våra vanligaste försäkringar, som du i säljsituationer måste förhålla dig till. Kapitlet är uppbyggt så att du ska veta hur försäkringen är uppbyggd, de viktigaste bestämmelserna och vad som ersätts. Syftet är att ge dig god kunskap om hemförsäkringar.

Varför bör man ha hemförsäkring?
Samhället hjälper oss med mycket. För den skatt vi betalar kan vi exempelvis få vård och ekonomiskt bistånd när vi blir sjuka – ett slags personförsäkring, men det är det som kallas socialförsäkring. Om huset brinner ner eller bilen blir stulen finns ingen hjälp att få från samhället varför det kan bli en katastrof för den som drabbas. Det är här hem- och bilförsäkringar kommer in. Genom hemförsäkringen kan man få man ekonomisk hjälp om olyckan är framme. En hemförsäkring är också värdefull för den som orsakar någon en skada, till exempel kör på en cyklist så denne skadar sig. Den som blir sjuk under utlandsresan och måste resa hem tidigare kan bli ruinerad om hon eller han måste betala de kostnaderna själv. I båda fallen kan hemförsäkringen betala de kostnader som uppstår.

Vem omfattas av hemförsäkringen?
Det vanliga idag är att hemförsäkringen omfattar försäkringstagaren och dennes familj eller alla medlemmar i hushållet om de är folkbokförda och bosatta på samma adress. Folkbokföring är ett enkelt sätt att använda som avgränsning eftersom alla ska vara folkbokförda någonstans. Enligt Folkbokföringslagen ska den bostad, där man oftast sover, vara folkbokföringsadressen. Man kan alltså inte vara folkbokförd på flera adresser.
Föräldrarnas försäkring gäller inte för barn som flyttar hemifrån, till exempel för att studera, men fortfarande är folkbokförda hemma hos föräldrarna. De måste därför ha en egen hemförsäkring.

Var gäller hemförsäkringen?
Hemförsäkringen gäller i den bostad, som uppgivits till försäkringsbolaget. Källar- och vindsförråd, balkong eller liknande uteplats räknas inte som bostad. Det försäkringsbelopp, som försäkringstagaren valt, gäller i sin helhet i bostaden. För egendom som inte finns i bostaden – det vill säga sådant du tar med dig ut, eller förvarar i vindsförråd eller liknande brukar försäkringen vara beloppsbegränsad. Undantag görs för så kallas ”stöldbegärlig egendom”. Anledningen är att man oftast inte har samma uppsikt över saker som förvaras i källarförrådet eller fritidshuset, när man inte är där. Risken att bli bestulen på en väska är större när man är ute än när den förvaras i den låsta bostaden.

I princip alla bolags hemförsäkringar gäller i Norden och utanför Norden vid resa under en begränsad tid. Det innebär att så länge du befinner dig inom Nordens gränser så gäller din försäkring. Åker du på en semesterresa, gäller försäkringen oftast under de första 45 dagarna. Vanligt är också ett krav på att vara folkbokförd i Sverige för att få reseskyddet i hemförsäkringen. Är du inte folkbokförd i Sverige gäller hemförsäkringen bara i Sverige.

Vad ingår i försäkringen?
* Ägd, hyrd och lånad egendom
En hemförsäkring gäller för lös egendom, som försäkringstagaren äger, hyr eller lånar för sitt eget privata bruk. Lös egendom är möbler, kläder, TV, verktyg, pengar och värdehandlingar (fast egendom är huset och marken det står på). Däremot gäller inte exempelvis pappas hemförsäkring för saker, som den utflyttade dottern förvarar hos honom. Pappan har varken hyrt eller lånat dotterns saker utan endast låtit henne få använda ett utrymme för förvaring. I den situationen får dottern se till att ha en egen försäkring.

* Egendom för annat än privat bruk
Hemförsäkringen är utformad utifrån privatpersonens behov och risker. Företags egendom omfattas därför inte. Småföretagare, som har kontoret hemma i bostaden, kanske inte alltid tänker på att ha en separat försäkring utan tror att hemförsäkringen omfattar allt som man har hemma. Eftersom det ändå kan vara svårt att avgöra om datorn och mobiltelefonen är arbetsverktyg eller för privat bruk, brukar många bolag lämna ett visst försäkringsskydd även för sådan egendom. Egendom, som till största del eller någon del används privat, kan ersättas upp till ett visst angivet belopp, ofta högst 10 000 kronor. En företagsförsäkring gäller på ungefär samma sätt som hemförsäkringen. Det finns en del skillnader eftersom den ska skydda företagarens verksamhet. En företagsförsäkring har också betydligt högre självrisker, från 7 000 kronor och uppåt.

* Självrisk
Den vanligaste självrisken kallas grundsjälvrisk. Det är den kostnad som försäkringstagaren oftast får betala själv när hon får ersättning genom sin hemförsäkring. Normalt är den 1 500 kronor men det kan skilja mellan bolagen.

Svara på frågan för att gå vidare:

Hur fungerar det med hemförsäkring för barn som flyttat hemifrån?

Börja skriva och tryck på enter för att söka