Del 3 C – Hemförsäkring / Allrisk & ersättning

Allriskförsäkring
En allriskförsäkring kan tecknas som ett tillägg i hemförsäkringen. Allriskförsäkringen kallas ibland för drulle- eller otursförsäkring. Allriskförsäkringen ger ett försäkringsskydd för plötsliga och oförutsedda yttre skadehändelser. Till skillnad från hemförsäkringen, som beskriver vilka specifika skador som den ersätter, kan en allriskförsäkring alltså gälla för fler händelser. För att få ersättning via allriskförsäkringen ska dock skadan ha orsakats genom en plötslig och oförutsedd händelse. Plötsligheten innebär att den händelse, som utlöst skadan, ska ha haft ett förhållandevis snabbt förlopp. Att händelsen är oförutsedd innebär att den ska ha inträffat oväntat och att den normalt inte gått att förutse och därigenom förhindra.

Det måste alltså finnas en händelse (ett beskrivet händelseförlopp) för att skadan eller förlusten ska vara ersättningsbar. Enbart det faktum att ett föremål är borta är ju möjligen en oförutsedd, men knappast en plötslig händelse. Halsbandet, som alltid legat i byrålådan, är bara borta när ägaren ska ha det på festen. Det kan finnas flera anledningar till att det saknas. Ägaren kan ha lagt det någon annanstans eller lånat ut det. Möjligheten finns också att det kan var stulet.

Exempel på några vanliga skador, som kan ersättas via allriskförsäkringen:
* Mobiltelefonen, som stjäls ur jackfickan.
* Bilisten, som ställer handväskan på biltaket när hon tankar och sedan glömmer bort den. När hon väl kommer på det är väskan försvunnen.
* Studenten spiller kaffet över sin laptop som drabbas av kortslutning.

Exempel på några vanliga skador, som inte ersätts via allriskförsäkringen:
* Studenten lämnar kvar laptopen på altanen över natten. Morgonen därpå har den blivit fuktskadad av nattens regn.
* Mobiltelefonen, som en dag bara slutar fungera utan att något särskilt inträffat.

Högsta ersättningsbelopp, aktsamhetskrav och undantag i allriskförsäkringen
Det högsta belopp, som brukar ersättas genom allriskförsäkringen, varierar mellan 20 000 och 50 000 kronor. Stöldbegärlig egendom, som stjäls eller förloras utanför bostaden kan ha ett begränsat ersättningsbelopp på någonstans mellan 10 000 och 20 000 kronor.

Allriskförsäkringen ställer ungefär samma krav på aktsamhet, som de som finns i hemförsäkringen. Försäkringstagaren ska ta hand om sina saker på ett varsamt sätt så att de inte förloras, stjäls eller skadas. Hur höga krav som ställs beror bland annat på föremålens art och värde. Om man råkar ut för en skada på grund av slarv eller glömska anses man inte ha uppfyllt kravet på aktsamhet. En viss glömska eller ett begränsat slarv kan tillåtas, så länge det inte är en medveten handling. Som exempel kan nämnas att den som glömmer en enkel vigselring på handfatet på den allmänna toaletten, bör kunna få ringen helt ersatt. Däremot, den som gör samma sak men med en ring, som är värd uppåt 20 000 kronor, kan anses mer oaktsam. Hon eller han borde kanske inte alls ta av sig ringen och utsätta sig för risken att glömma den.

Normalt brukar följande undantag finnas i en allriskförsäkring:
* Skada, som består i självförstörelse eller åldersförändring, till exempel självsprickor, vittring, färg eller formförändring, slitage eller förbrukning.
* Skada genom långtidspåverkan, till exempel mögel.
* Skada, som beror på felaktig bearbetning, reparation eller rengöring.
* Skada, som orsakats av djur eller insekter.
* Stöld av stöldbegärlig egendom, som förvaras i garage, uthus, källar- eller vindsförråd.
* Funktionsfel (efter garantitidens slut)

Ersättnings- och värderingsregler
Förlorad eller skadad egendom ersätts antingen med nyvärde, marknadsvärde eller så räknar man ut ersättningen enligt en åldersavdragstabell. I första hand repareras ett föremål som blivit skadat. Går inte det får försäkringstagare kontant ersättning. I båda fallen gör man åldersavdrag om det skadade föremålet inte är nytt.

Nyvärde innebär att egendomen är så pass ny och modern att den inte sjunkit i värde mer än 30 % av nyvärdet. Då har kunden rätt att köpa ny likvärdig egendom. Krav brukar finnas att återköpet ska ske inom sex månader räknat från skadedagen. Försäkringsbolaget hänvisar också ofta kunden till ett specifikt inköpsställe med en beställningssedel eller rekvisition.

Marknadsvärdet är vad man får betala i vanliga affärer för ett motsvarande föremål, som det skadade eller förlorade. När man talar om motsvarande föremål menar man likvärdigt föremål med hänsyn till bland annat ålder, modell, funktioner och pris. Olika typer av egendom förlorar i värde olika fort. Framförallt hemelektronik anses tappa värde betydligt snabbare än exempelvis möbler.

Begagnat värde innebär att egendomen på grund av bland annat ålder, slitage och omodernitet har tappat i värde mer än 30 % av nyvärdet. Då får kunden en kontantersättning, som motsvarar marknadsvärdet, det vill säga begagnat värdet på föremålet.

Åldersavdragstabell finns i de flesta försäkringsbolags villkor och är framtagna i samråd med handeln, så att ersättningen efter åldersavdraget från dagens nypris ska motsvara marknadsvärdet/begagnat värdet. Vad man kan utläsa ur tabellen, är att olika saker har olika lång livstid och därför sjunker värdet olika fort. En TV har en normal livslängd på åtta till tio år, medan en mobiltelefon, där modellerna uppgraderas flera gånger om året, tappar helt i värde redan efter några år. Så här kan en tabell se ut:

Ersättning i procent av nypriset

Föremål -1 år -1-2 år -2-3år -3-4år -4-5år -5-6år
TV, Radio 100% 75% 65% 50% 40% 30%
Digitalkamera, GPS 100% 65% 55% 40% 30% 20%
Cykel 100% 85% 65% 55% 45% 40%
Hushållsmaskiner 100% 100% 90% 80% 70% 60%

När man beräknar ersättningen vid en skada görs avdragen i följande ordning:

1) Föremålets värde
2) Åldersavdrag
3) Självriskavdrag
4) Eventuellt avdrag för nedsättning på grund av oaktsamhet

Räkneexempel: En stulen digitalkamera som köptes för 15 månader sedan till ett pris av 5 000 kronor ersätts så här:

Inköpspris: 5 000 kronor
Nypris idag: 4 000 kronor
Åldersavdrag: 35 % av 4 000 kronor -1 400 kronor
Självrisk: -1 500 kronor
Hemförsäkringsbolaget ersätter med: 1 100 kronor

Svara på frågan för att gå vidare:

Vid ersättning bör man tänka på att…

Börja skriva och tryck på enter för att söka