Del 4 – Produktförsäkring

I detta kapitel får du en generell information om vad som gäller för den typ av försäkring som förmedlas till de produkter som ni säljer. Observera att du också måste läsa de fullständiga villkoren som gäller för just det försäkringskoncept som gäller i den kedja/butik som du jobbar i för att veta exakt vad som gäller.

Försäkringstagare är den som köpt den försäkrade varan. Det kan också vara den som i sin tur, på laglig väg, köpt varan i andra hand. Dock kan variationer förekomma och i vissa fall krävs att ett ägarbyte registreras hos försäkringsgivaren för att försäkringen ska gälla för den nya ägaren. Försäkringen gäller i regel i hela världen.

Normalt gäller en produktförsäkring lika som hemförsäkringens allrisktillägg, det vill säga det som ersätts är skador på grund av plötsliga och oförutsedda yttre händelser. Bedömningen av vad som är plötsligt och oförutsett är också densamma som i en allriskförsäkring.

Produktförsäkringen brukar till skillnad mot hemförsäkringens allrisktillägg dessutom gälla för funktionsfel i den mån sådana fel inte ersätts enligt garanti eller omfattas av säljarens felansvar enligt KKL via reklamation.

De aktsamhetskrav som gäller påminner i stort om dem som finns för en vanlig hemförsäkring inklusive allrisk. Man ska vara rädd om det försäkrade föremålet och så långt möjligt undvika att det skadas. Exempelvis får föremålet inte användas i miljö där det finns en uppenbar risk för skada. Bruks- och installationsanvisningar eller liknande skall följas. Om aktsamhetskravet inte följs riskerar försäkringstagaren minskad eller utebliven ersättning.

Exempel på undantag för ersättning:
* skador till följd av datavirus eller fel på mjukvaran
* skada på grund av onormalt hög användning (till exempel hushållstvättmaskin som används i flerfamiljshus eller köksutrustning i restaurang- eller caféverksamhet)
* kostnad för normalt underhåll och rengöring
* förbrukningsartiklar (till exempel batterier, färgpatroner)
* följdskador, till exempel att golvet skadas om TV:n ramlar ned
* skador som INTE påverkar varans funktion (till exempel skönhetsfel som repor)
* skada orsakad av felaktigt ingrepp i eller felaktig reparation av vara
* skada orsakad av att den försäkrade inte visat normal omsorg och aktsamhet

Om det uppstår en skada ska försäkringstagare göra anmälan så snart som möjligt och senast inom en viss tidsperiod man fått kännedom om skadan. Denna tidsperiod kan variera för olika försäkringar. Anmälan ska göras till återförsäljaren där försäkrad produkt inköpts.

Försäkringsbolaget avgör sedan om skadad vara skall repareras eller bytas ut mot ny motsvarande vara om inget annat överenskommits. Det här är en av de stora skillnaderna jämfört med hemförsäkringen som nästan alltid gör åldersavdrag, även på reparationskostnad.

Ibland upphör försäkringen efter reglerad skada – kontrollera vad som gäller i de specifika villkoren. Om försäkringen upphör skall resterande del av premien återbetalas.

Självrisk vid skada varierar också och kan vara olika beroende på vilken produkt som är skadad. Självrisken i produktförsäkringen är oftast väsentligt lägre än i hemförsäkringens allrisktillägg.

Svara på frågan för att gå vidare:

En stor skillnad mellan produktförsäkring och hemförsäkring är…

Börja skriva och tryck på enter för att söka