Nu tillsätts utredning om privatkopieringsersättningen

 i Press

Idag tog regeringen beslut om att tillsätta en utredning om privatkopieringsersättningen.

– Vi har arbetat oerhört länge för att denna utredning skulle komma till stånd. Idag är vi väldigt glada. Nu påbörjas arbetet med utredningen och vi ska bidra så att resultatet blir bra, säger Klas Elm, VD ElektronikBranschen.

I ett pressmeddelande från Justitiedepartementet med rubriken ”En modernare och mer effektiv ersättning till upphovsmän vid privatkopiering” som publicerades idag, kan man läsa följande:

Regeringen har i dag fattat beslut om att utse en särskild utredare som får i uppdrag att göra en översyn av ersättningen till upphovsmän och andra rättighetshavare vid privatkopiering.

– Den nuvarande privatkopieringsersättningen har sedan flera år blivit omodern, till exempel gör gemene man inte längre en kopia av sin favorit-CD för att även kunna lyssna på den i bilen. Det är angeläget att en modernisering kommer till stånd, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Utredaren ska ta reda på i vilken omfattning den tillåtna kopieringen av upphovsrättsligt skyddat material för privat bruk förekommer och bedöma vad som utgör en rimlig kompensation för kopieringen. Enligt EU-rätten ska upphovsmän och rättighetshavare få rimlig kompen­sation vid tillåten privatkopiering.

Uppdraget innebär att utredaren ska göra en fullständig översyn av privatkopieringsersätt­ningen och lämna förslag på nödvändiga författningsändringar för att modernisera och effektivisera ersättningen.

Översynen innefattar till exempel frågan om vilka upphovsmän och andra rättighetshavare som bör få del av ersättningen; får de vars verk kopieras för privat bruk en proportionerlig andel av ersättningen?

Ytterligare en fråga är om det är möjligt att skapa bättre förutsättningar för marknadens parter att komma överens om den närmare ersättningen, till exempel med stöd av medlare. Den nuvarande ordningen bygger på att de näringsidkare som ska betala ersättningen och den upphovsmannaorganisation som samlar in ersättningen kan enas om vilka anordningar som ger rätt till ersättning och om rimliga ersättningsnivåer.

Utredaren ska också bedöma om det är möjligt och lämpligt att helt ersätta den nuvarande ordningen med en statlig ersättningsordning och i sådana fall lämna förslag på de lagändringar som krävs.

Utredare blir Monika Sörbom, hovrättslagman i Svea hovrätt. Uppdraget ska redovisas senast den 21 februari 2022.

Dir. 2020:82 (Ersättning till rättighetshavare vid privatkopiering) finns här.

Börja skriva och tryck på enter för att söka