Utbildningar

Eftermarknad – en kurs från ElektronikBranschen

Nu finns det möjlighet att genomföra en webbaserad kurs i Eftermarknadskunskap. Det har varit en önskan från många av aktörerna som säljer hemelektronik, vitvaror, mobiltelefoner och IT-produkter till konsument. I en allt mer komplicerad marknad behövs goda kunskaper inom området Eftermarknad. Kunskapskrav om konsumentens rätt i förhållande till ursprungligt fel, garantier och reklamationer, gör att man som säljare, kundtjänst- och servicepersonal måste veta och kunna de spelregler som gäller på eftermarknaden. Hur ställer man sig till till exempel fuktskador och till hävning av köp är bara några frågor.

Regler & exempel
Utbildningen är utformad så att den ger praktiska kunskaper genom att reglerna kompletteras med en rad exempel från Allmänna Reklamationsnämndens praxis. Alla medlemsföretag i någon av dessa tre branschföreningar har möjlighet att låta sina medarbetare genomgå denna utbildning. De koder som behövs för att göra provet har skickats ut till medlemsföretagen. Du kan få koder genom att e-posta till support@mapaz.com.

Intyg
Efter godkänt prov kommer ett intyg att skickas ut. Kostnaden för detta är 90 kronor.

Även företag som inte är medlemmar är välkomna att använda utbildningen. Kontakta då Klas Elm på 08-508 938 18 eller e-posta till klas.elm@branschkansliet.se

Nedan finns de två pdf-filer som behövs, samt inloggning till provet.

Eftermarknad – Kompendium & Exempel – Uppdatering 20140919 (360kB)

Eftermarknad – Hur kommer jag igång – Uppdatering 20150112 (928 kB)

OBS VIKTIGT
Första gången du går in i programmet (via länken nedan) klickar du på knappen ”Registrera”, och följer anvisningarna. Du får bara registrera dig en gång.

Vid registrering måste du välja butik. Om din butik inte finns i listan, ta kontakt med Thomas eller Mikael så får du hjälp.

Andra gången du går in i programmet fyller du i samma personnummer som du registrerade dig med (tex: 7006158797) och klickar på ”Logga in”.

Thomas Bjällås – support@mzcompetence.com  – tel: 08-551 142 03

Mikael Gustavsson – support@mzcompetence.com – tel: 08-551 142 03

Klas Elm – klas.elm@branschkansliet.se – tel: 08-508 938 18

ElektronikBranschens Eftermarknadsutbildning finns här.

Länk till provet: http://startmz.com/elektro

Efter att kritik har riktats mot kunskapsnivån vid försäljning av försäkringar har alla kedjor i branschen beslutat att införa en obligatorisk certifiering av dem som säljer försäkringar.

I den gemensamma delen som omfattar hemförsäkringar, produktförsäkringar och konsumentjuridik gäller samma krav, nämligen att man skall klara 70 procent av frågorna. Det finns också kedjespecifika frågor som är olika för respektive kedja. Du hittar utbildningen på din kedjas intranät, men även via länken nedan, och kan studera när det passar dig.

När du känner dig mogen att avlägga prov registrerar du dig med den kod som du får från respektive kedja. Provtiden är begränsad till 60 minuter och det är många och ganska knepiga frågor så se till att du kan vara ostörd och har möjlighet att jobba koncentrerat. Du kan också registrera dig så fort du fått koden och träna på ett diagnostiskt prov.

När du klarat provet kommer du att vara bättre förberedd att kunna svara korrekt på frågor om försäkringar. Lycka till med provet!

Den som vill certifiera sig men inte är kedjeansluten (och alltså inte har tillgång till utbildning samt registreringskod via sin kedja) är välkommen att kontakta Thomas Bjällås eller Mikael Gustavsson på Mapaz AB som hanterar certifieringen.

Telefon 08-551 142 01 eller e-mail support@mapaz.com.

OBS VIKTIGT
Första gången du går in i programmet (länken nedanför) klickar du på knappen ”Registrera”, och följer anvisningarna. Du får bara registrera dig en gång.

Vid registrering måste du välja butik. Om din butik inte finns i listan, ta kontakt med Thomas eller Mikael så får du hjälp.

Andra gången du går in i programmet fyller du i samma personnummer som du registrerade dig med (tex: 7006158797) och klickar på ”Logga in”. Aktiveringskoden du uppmanas fylla i får du från den kedja du tillhör, och det finns en kod för övningsprovet samt en annan för slutprovet.

Thomas Bjällås – support@mzcompetence.com – tel: 08-551 142 03

Mikael Gustavsson – support@mzcompetence.com – tel: 08-551 142 03

Klas Elm – klas.elm@branschkansliet.se – tel: 08-508 938 18

ElektronikBranschens Produktförsäkringsutbildning finns här

Länk direkt till registrering och provet: http://startmz.com/elektro

ElektronikBranschens miljöutbildning blev klar i november 2019

Nu är det viktigt att se till att alla medarbetare som har kontakt med konsumenter – och gärna även andra – genomför utbildningen. Medarbetare som jobbar i butik, helpdesk, servicecenter, verkstäder, svarar i telefon eller på annat sätt kan komma att behöva svara på frågor om miljö, kemikalier, återvinning etcetera behöver genomgå denna utbildning.

Det är en grundläggande och översiktlig kurs som innehåller följande kapitel:

* Kemikalier
* Lagstiftning
* Konflikmineraler och sällsynta jordartsmetaller
* Miljömärkning och energimärkning
* Avfall och återvinning
* Återbruk
* Strålning

Utbildningen går bra att göra på dator, mobil eller surfplatta och tar en dryg halvtimme att genomföra (snitt 37 minuter i pilotprojektet). Man kan dessutom avbryta och återkomma hur många gånger som helst. I utbildningen finns också kontrollfrågor.

För att vi ska kunna få bra information om hur många som genomgått utbildningen är det viktigt att medarbetarna fyller i sanningsenligt. Vi kommer inte att föra statistik över namnen men hur många och från vilka organisationer.

Länk till ElektronikBranschens miljöutbildning: https://sustema.onlineacademy.se/registration/elektronikbranschen

Konsumenträtt

Konsumentens rättigheter regleras i Konsumentköplagen (KKL) och Konsumenttjänstlagen (KTL), vilka bägge är tvingande, det vill säga att säljaren inte kan avtala om sämre villkor. Lagarna bygger på att ursprungliga fel, det vill säga fel som kan antas ha funnits redan vid köpetillfället, skall reklameras senast inom två månader efter att de upptäckts, dock senast inom tre år.

För de första sex månaderna gäller att säljaren har bevisbördan för att felet inte var ursprungligt och därmed inte skall åtgärdas på säljarens bekostnad. Exempel på sådana fel är yttre åverkan och vattenskador som uppkommit genom ovarsamt hanterande.

I Sverige erbjuds köpare av hemelektronik ett års garanti enligt bestämmelserna i Konsumentköp CE 2014 (finns i pdf-format nedan). Efter detta år är det alltså köparen som skall bevisa om felet är ursprungligt. I praxis anses felet i dessa fall vara ursprungligt om det uppstått på ett sätt inne i apparaten där konsumenten inte kunnat påverka funktionen. Åtgärden vid konstaterat ursprungligt fel är omleverans, det vill säga byte. Här görs dock undantag för när det är väsentligt billigare för säljaren att reparera och att detta kan ske utan större olägenhet för köparen. Gränsdragningen för detta framgår av pdf-dokumentet ”Praktiska regler konsumentköplag” nedan.

3 års reklamationsfrist i Konsumentköplagen
Riksdagen har fattat beslut om att förlänga reklamationsfristen i KKL till 3 år. Ändringen gäller all försäljning från den 1 april 2005. Beslutet har fattats utan remissbehandling och tagits med stor politisk enighet trots näringslivsprotester. Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) har i några fall skärpt kraven på information om att undersökningskostnad kan komma att tas ut av konsumenten när det inte blir ett garantifall. Sådan infornmation skall lämnas muntligt, vilket anses bevisat om säljaren kan påvisa att man i sina rutiner eller instruktioner klargör att konsumenten skall upplysas om detta.

Konsumentköp CE 2014 (2455 kB)

Ny Konsumentlagstiftning juni 2014 (166 kB)

För nya produkter kan det ibland vara svårt att avgöra vad som är fel eller inte. I nedanstående pdf-dokument finns frågor och svar kring detta inom ett antal olika produktgrupper.

Praktiska regler 180416

Vad är ett ursprungligt fel?
Detta var en fråga som livligt diskuterats på servicemöten. Resultatet – där det definieras vad som inte är ursprungliga fel under garantitiden samt efter garantitiden men inom reklamationsfristen tre år – finns i nedanstående pdf-dokument.

Reklamation inom 3 år 2013 (136 kB)

Complaint within 3 years (78 kB)

Avskrivningsregler
För att kunna beräkna ett nyttoavdrag i samband med hävning av köp måste man inledningsvis bestämma en rimlig avskrivningstid för produkten. Här kan vägledning hämtas hos försäkringsbolagens ersättningsregler men man måste då vara medveten om att dessa kan ha marknadsanpassats för att göra försäkringsprodukten attraktiv. Mer information i PDF-filen nedan.

Avskrivningsregler EB2010 (8 kB)

Energimärkning och Ekodesign

Ny ramförordning för energimärkning

I juli 2017 antogs den nya ramförordningen för energimärkning (EU) 2017/1369 som ersätter det gamla energimärkningsdirektivet. Detta gäller för samtliga av EU:s medlemsländer. Förordningen hittar du här.

Europaparlamentet, Europeiska rådet och Europeiska kommissionen beslutade i mars i år om att ändra energimärkningen i EU. Den nuvarande märkningen med A+++ till G kommer successivt att ersättas av skalan A till G.

Skalrevideringen kommer att göras för en produktgrupp i taget och de nuvarande produktspecifika förordningarna kommer att fortsätta gälla tills dess att de revideras. Hösten 2017 påbörjas revideringen av bildskärmar och vitvaror och därefter resterande produkter som omfattas av energimärkning.

De nya etiketterna förväntas nå butikerna tidigast år 2020 och fram till dess gäller fortsatt de nuvarande etiketterna. Den successiva revideringen av produktgrupper innebär också att produkter märkta enligt det gamla direktivet fortsatt kommer att finnas på marknaden parallellt med de nya etiketterna.

Mer information finns på Energimyndighetens hemsida.

Den europeiska databasen för energimärkta produkter EPREL (European Product Registry for Energy Labelling) kommer att finnas på plats 1 januari 2019. Det är obligatoriskt för leverantörer att lägga in data om energimärkta produkter och informationen är tillgänglig för konsumenter och marknadskontrollmyndigheter i hela EU, samt Norge.

Från 1 januari 2019 är det obligatoriskt för alla leverantörer, det vill säga tillverkare och importörer, att lägga in data om alla nya produkter som omfattas av kraven på energimärkning. Informationen ska läggas in i databasen EPREL innan dess att produkterna sätts på EU-marknaden. Informationen i databasen blir däremot inte offentlig förrän i april 2019. Det är EU-kommissionen som ansvarar för att bygga upp och underhålla den gemensamma databasen som styrs av EU-ramförordningen 2017/1369 från 4 juli 2017. Databasen kommer att bestå av en offentlig del som riktar sig till konsumenter och en del som riktar sig till marknadskontrollmyndigheter som kontrollerar efterlevnaden av energimärkningen.

Viktiga datum för dig som leverantör

Tidsplanen är gemensam för alla EU-länder och leverantörer har följande skyldigheter:

  • 1 januari 2019: Alla nya modeller vars enheter sätts på marknaden efter 1 januari 2019 måste först registreras i databasen.
  • 1 april 2019: Informationen i databasen blir synlig för marknadskontrollmyndigheter och offentligheten.
  • 30 juni 2019: Innan detta datum ska alla modeller vars enheter sattes på marknaden mellan 1 augusti 2017 och 31 december 2019 registreras i databasen.

Samarbetsyta

EU-kommissionen har tagit fram en samarbetsyta för arbetet med EPREL. Här hittar du som leverantör bland annat vanliga frågor och svar, manual för att registrera produkter i databasen och ett diskussionsforum. Informationen är på engelska och webbsidan är under uppbyggnad så alla funktioner är inte på plats ännu. Här når du samarbetsytan.

Energimärkning i butik

Produkter som omfattas av en förordning om energimärkning ska vara försedda med en energimärkningsetikett i butiken. Etiketten ska vara synligt placerad för att konsumenterna lätt ska kunna ta del av informationen på etiketten.
Tillverkaren eller importören av produkten ansvarar för att förse dig som är återförsäljare med korrekta etiketter. Du som återförsäljare ansvarar för att etiketten placeras på rätt produkt och är väl synlig.
Mer om märkning hittar du här.

Energimärkning i reklam

Med reklam menas i det här sammanhanget marknadsföring för en produkt där konsumenten sedan går in i en butik eller handlar på en internetsida med fullständig information.

Om reklamen innehåller energirelaterad information eller prisinformation ska information lämnas om produktens energieffektivitetsklass och den skala av energieffektivitetsklasser som finns tillgänglig på etiketten för produkten. Att skalan ska inkluderas i reklam är ett nytt krav från 2017.

Energimärkning på internet

Det finns krav på att energimärkning och produktblad ska visas på internet för vissa produkter. Kravet gäller om produkten erbjuds till försäljning, uthyrning eller hyrköp på internet. Här får du information om vilka produkter som omfattas och hur du går tillväga för att uppfylla kraven.

Andra märkningar

Det finns många olika energimärkningar på marknaden idag. Bara energimärkning enligt lagen om märkning av energirelaterade produkter är obligatorisk för de produkter som omfattas, medan övriga, som Svanen och Energy Star är frivilliga.

Ekodesigndirektivet ska förbättra produkternas miljöprestanda under hela livscykeln. Kraven fungerar som ett golv för att förbjuda och ta bort de allra sämsta produkterna på marknaden, sett ur ett energiperspektiv. Kraven tas fram genom en livscykelanalys. Tidigare har framförallt produktens energianvändning i användarfasen varit den största anledning för att en produkt fått ekodesignkrav. Numer blir det allt vanligare att ta hänsyn till hela produktens livscykel och även sätta krav på teknisk livslängd, återvinning, reparerbarhet, vattenanvändning, utsläpp till miljön, informationskrav kring farliga ämnen med mera.

Nivåerna för kraven sätts sedan så att den totala kostnaden för investering och driftskostnaden ska bli så låg som möjligt. Men det räcker inte med att en produkt använder lite energi, den måste också har en bra funktion. Direktivet sätter därför också krav på exempelvis buller, att en tvättmaskin tvättar rent, ljusskärpa på bildskärmar med mera.
Direktivet är ett ramdirektiv, vilket innebär att direktivet sätter ramar för hur krav ska tas fram och vad som kan regleras. Specifika krav för olika produkter sätts sedan i produktförordningar. Där regleras också när kraven börjar gälla och hur mätningar och kontroll ska gå till. Ett direktiv måste implementeras för att bli gällande svensk lag medan en förordning blir direkt gällande lag inom hela EU, och då även i Sverige.
EU-kommissionen räknar med att de hittills beslutade ekodesign- och energimärkningskraven sparar 537 TWh el per år inom EU år 2020.

Läs mer om förordningarna på Energimyndighetens hemsida – produktsidorna.

Ekodesigndirektivet hittar du här.

Mer information finns på Energimyndighetens hemsida.

Mobiltelefoni

1. Vad görs för att minska risken för mobiltelefoner stjäls?

Genom ett internationellt samarbete mellan flertalet av världens mobiloperatörer kan stulna mobiltelefoner utspärras från alla mobilnät. Eftersom telefonen då blir obrukbar kan detta samarbete motverka att stölder sker.

För att den internationella spärrningen av telefonen skall aktiveras måste operatören underrättas om den stulna telefonens IMEI-kod (International Mobile Equipment Identity). Denna kod innehåller 15 siffror och erhålls i samband med köpet av mobiltelefonen (på vissa modeller kan man även slå * # 0 6 # för att få fram koden i displayen). Genom att information om IMEI-koden sprids kan antalet stölder reduceras.

2. Vid stöld – Spärrning av mobiltelefon och abonnemang

Gör en stöldanmälan hos polisen och ange IMEI-numret, som du får fram om du skriver *#060# i mobilen. Från polisen får man ett diarienummer (K-nr) på anmälan.

Ring operatören, som ofta har speciellt telefonnummer för spärrning av SIM-kort, och gör även här en anmälan – ovanstående K-nr meddelas.

Operatören spärrar – i sitt eget system – både telefon och SIM-kort. Denna spärrning kan träda i kraft inom samma timme, som anmälan gjorts.

Operatören meddelar även det internationella spärregistret i Dublin.

När man köpte sin telefon fick man uppgift om IMEI-numret på telefonen. Har man haft telefonen på utbytesservice eller om man har flera telefoner och är osäker på vilket IMEI-nummer den stulna telefonen hade, kan man be operatören kontrollera vilket IMEI-nummer som senast användes ihop med abonnemangsnumret.

Får man då ett annat IMEI-nummer, än som står i polisanmälan, bör man meddela detta till den polisstation där man gjorde anmälan.

Alla länder som deltar i GSM-samarbetet har tillgång till spärregistret. Men det är inte alla länder som genomför spärrningen i sina nationella register.

En mobiltelefon är en avancerad elektronisk produkt, som bör behandlas med stor omsorg.

Följande råd och tips hjälper dig att få största möjliga glädje och nytta av din mobiltelefon. Det är också viktigt att du läser bruksanvisning och garantivillkor, innan du börjar använda din mobiltelefon.

* Hantera din mobiltelefon varsamt! Undvik att tappa telefonen, utsätta den för stötar, klämskador eller vassa föremål som till exempel kan skada batteriet.

* Skydda telefonen mot väta! Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som kan skada de elektroniska kretsarna.

* Förvara inte telefonen på mycket varma platser! Höga temperaturer kan förkorta livslängden, skada batterierna och deformera eller smälta vissa plaster.

* Förvara inte telefonen på mycket kalla platser! När telefonen värms upp till rumstemperatur kan det bildas kondens vilket kan skada de elektroniska kretsarna.

* Använd eller förvara inte telefonen på dammiga och smutsiga platser eftersom dess rörliga delar kan skadas.

* Ladda inte ner och kör okända programvaror eller spel. Öppna inte MMS-bilagor från personer som du inte känner. Öppna inga okända bilagor i den mobila e-posten. Låna inte ut telefonen till personer som du inte litar på.

* Samtal i och hantering av mobiltelefon i samband med bilkörning utgör en möjlig distraktionsfaktor. Då samtal genomförs under körning rekommenderar vi användning av handsfree-utrustning så att båda händerna är tillgängliga för hanteringen av bilen. Det är inte lämpligt att läsa eller skriva textmeddelanden i samband med bilkörning. Det är straffbart att köra på ett trafikfarligt sätt på grund av att man använder mobiltelefon vid bilkörning.

* Tänk miljövänligt! Ombesörj att din uttjänta mobiltelefon omhändertas på ett miljövänligt sätt genom att lämna den till godkänt mottagningsställe.

Producentansvar

Producentansvar för elektronik (2014:1075), batterier (2008:834) och ljuskällor (2000:208)

ElektronikBranschen tillsammans med andra berörda branschorganisationer startade redan 2001 det gemensamma serviceföretaget El-Kretsen. Syftet var och är att hjälpa de företag som omfattas av producentansvar på elektronik och/eller batterier. El-kretsen är icke-vinstdrivande, de miljöavgifter som tas ut är direkt relaterade till återvinningen och inget annat. Idag har El-Kretsen drygt 1600 kunder och 98 procent av all konsumentelektronik samlas in i El-Kretsens regi.

För dig som producent skall det vara enkelt att ta ansvar för miljön. El-Kretsen har med sitt nationella insamlingssystem och med sitt nära samarbete med återvinnare kontroll på flödena, att elektronikskrot faktiskt samlas in och att hanteringen sker miljöriktigt. Farligt avfall skall omhändertas och resten skall till så stor del som möjligt materialåtervinnas.

Som producent tecknar du anslutningsavtal med El-Kretsen. Därefter får du inlogg till en egen deklarationsportal där man deklarerar de produkter och mängder som sätts på den svenska marknaden. Huvudregel är att deklarera de produkter som omfattas och som köpts in från utlandet eller som ert företag själva tillverkat. Export skall inte deklareras. Mer information samt avtal hittar du på www.el-kretsen.se

Är du osäker på om ert företag omfattas eller hur just era produkter skall deklareras, välkommen att kontakta El-Kretsen på info@el-kretsen.se

Batteriåtervinningen är ett initiativ av Sveriges batteriproducenter och arbetar med att informera och tipsa allmänheten om hur man kan återvinna batterier och elprylar med inbyggda batterier.

Målet är att öka återvinningen och därmed bidra till att minska påverkan på miljön. För mer information och kontaktuppgifter: Batteriåtervinningen

För information om lagstiftning och vad som gäller för dig som producent för batterier: El-Kretsen

För elektronik: El-Kretsen

Börja skriva och tryck på enter för att söka