För medlemmar

Utbildningar

Miljöutbildning

ElektronikBranschen erbjuder medlemmarna en grundläggande miljöutbildning. Syftet är att öka kunskapen på miljöområdet bland medarbetarna, främst hos dem som möter konsumenter.  
De medarbetare som jobbar i butik, helpdesk, servicecenter, verkstäder, svarar i telefon eller som på annat sätt kan komma att behöva svara på frågor om miljö, kemikalier, återvinning eller liknande behöver genomgå utbildningen. 
Det är en översiktlig kurs som innehåller: 
 
* Kemikalier 
* Lagstiftning 
* Konfliktmineraler och sällsynta jordartsmetaller 
* Miljömärkning och energimärkning 
* Avfall och återvinning 
* Återbruk 
* Strålning 
 
Utbildningen går bra att göra på dator, mobil eller surfplatta. Den tar en dryg halvtimme att genomföra. Det går bra att avbryta och återkomma hur många gånger som helst. I utbildningen finns också kontrollfrågor. 
 
För att vi ska kunna få bra information om hur många som genomgått utbildningen är det viktigt att medarbetarna fyller i sanningsenligt. Vi för inte statistik över namnen, men däremot hur många som gått utbildningen och från vilka organisationer. 
 
ElektronikBranschens miljöutbildning blev klar i november 2019.  
 
Här hittar du ElektronikBranschens miljöutbildning.

Försäkringscertifiering

Från och med 2022-05-13 har utbildningen och provet för Försäkringscertifieringen flyttats över från ElektronikBranschen till respektive butikskedjas interna organisation. Om du vill genomföra utbildningen och dess slutprov vänligen kontakta utbildningsansvarig hos din arbetsgivare. 

Eftermarknadsutbildning

Från och med 2022-05-13 har utbildningen och provet för Eftermarknadsutbildningen flyttats över från ElektronikBranschen till respektive butikskedjas interna organisation. Om du vill genomföra utbildningen och dess slutprov vänligen kontakta utbildningsansvarig hos din arbetsgivare. 

Konsumenträtt

Branschavtal med Konsumentverket

Ny konsumentköplag – 1 maj 2022

Den 1 maj 2022 trädde den nya konsumentköplagen i kraft. Den gäller för samtliga köp från och med den dagen. Den nya lagen omfattar utöver köp av varor även digitalt innehåll och digitala delar. Nedan finns sammanfattande information. Ett mer omfattande dokument finns under rubriken ”Q&A om nya konsumentköplagen”. 

Den nya konsumentköplagen (KKL) gäller liksom den äldre lagen när en konsument köper en vara av en näringsidkare. En nyhet med den nya lagen är att den även är tillämplig vid avtal där en näringsidkare tillhandahåller en konsument digitalt innehåll eller digitala tjänster. KKL reglerar nu uttryckligen vad som gäller för varor med digitala delar, det vill säga fysiska produkter som helt eller delvis innefattar funktionalitet som följer av ett digitalt innehåll eller digitala tjänster. 

Lagen är tvingande till konsumentens förmån, vilket innebär att man inte kan avtala om sämre villkor för konsumenten.  KKL gäller för samtliga köp som ingåtts från och med den 1 maj 2022. Den gamla konsumentköplagen gäller dock fortfarande för avtal som omfattades av den lagen, det vill säga konsumentköp av en vara som har skett före den 1 maj 2022. KKL gäller för alla avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll eller digitala tjänster som träffats före 1 maj 2022, även om leveransen av innehållet sker efter detta datum.  
 
Vad är en vara enligt KKL? 
 
Med en vara menas alla lösa saker, med eller utan digitala delar, 1 kap. 2 § KKL. Detta innebär bland annat att en bestämmelse i KKL som enbart anger ”vara” även omfattar en vara med digitala delar, om inte annat anges. Exempel på varor som omfattas av definitionen i KKL är mobiltelefoner, externa hårddiskar, usb-minnen, hörlurar, smartklockor, datorer och smarta tv-apparater. Utgångspunkten är alltså att konsumentköplagen gäller samtliga transaktioner med varor som sker med konsument.  
 
Många regler i KKL skiljer sig åt beroende på om det är en fysisk vara utan digitala delar, till exempel radio eller hörlurar med sladd (alltså ej trådlösa), eller om det är en vara med digitala delar, till exempel en smartklocka eller smart-tv. Denna distinktion mellan de olika produktkategorierna är viktigt att uppmärksamma, då det juridiska ansvaret i flera väsentliga delar skiljer sig åt och där kraven på dem som säljer varor med digitala delar har gjorts tydligare och mer omfattande.  
 
 Vad är en vara med digitala delar?  
 
Med vara med digitala delar avses både varor som består av en eller flera lösa saker och digitalt innehåll eller digitala tjänster. Frånvaron av de digitala delarna ska göra att varan inte kan användas på det sätt som är avsett, 1 kap. 2 § KKL.  
 
För att det ska vara fråga om en digital del är det inte nödvändigt att den bidrar till någon av varans huvudfunktioner. Det avgörande är i stället om den digitala delen behövs för varans funktion och i praktiken för dess avtalsenlighet. Det är utan betydelse om det digitala innehållet är förinstallerat vid köpet eller om innehållet, enligt avtalet, ska installeras vid ett senare tillfälle.  
 
Ett typexempel på en vara med digitala delar är en smarttelefon som enligt avtalet tillhandahålls tillsammans med applikationer som krävs för att funktioner i varan ska fungera, till exempel alarm eller kamera. Enligt förarbetena bör även en dator alltid betraktas som en vara med digitala delar. Andra exempel på större produktkategorier är smartklockor och smart-tv.  
 
Med andra ord är flera av de stora produktkategorier som säljs till konsument inom elektronikbranschen sådana produkter som från den 1 maj 2022 omfattas av det särskilda regelverket som gäller för varor med digitala delar. 
 
Digitala delar i en vara kan tillhandahållas på två sätt, vid ett enstaka tillfälle eller kontinuerligt. Exempel på enstaka tillhandahållanden är operativsystemet i mobiltelefoner, smartklockor och smart-tv. Exempel på ett kontinuerligt tillhandahållande är tillgång till aktuella trafikdata i en gps eller i ett fordons navigationssystem. 
 
Vid köp av en vara med digitala delar, antas det digitala innehållet eller den digitala tjänsten ingå i köpet, om något annat inte har avtalats, 1 kap. 3 § andra stycket KKL. Om det är oklart om den digitala delen ingick i köpet är utgångsläget att den ingick i köpet, om inte näringsidkaren kan visa att så inte var fallet. Med andra ord ställs det höga krav på tydlighet i avtalet och marknadsföringen om en digital del inte ska ingå i köpet av varan.  
 
Det har ingen betydelse om det är näringsidkaren eller någon annan som tillhandahåller det digitala innehållet eller den digitala tjänsten i varan. Den näringsidkare som säljer en fysisk produkt med digitala delar har som utgångspunkt även ett konsumentköprättsligt ansvar för den leverans som sker i varans digitala delar, även om den digitala leveransen de facto görs av annan. Det är vidare utan betydelse om det digitala innehållet är förinstallerat vid köpet eller om innehållet, enligt avtalet, ska installeras vid ett senare tillfälle. Vad som avses med digitalt innehåll respektive digital tjänst enligt KKL beskrivs närmare nedan. 
 
Vad avses med digitalt innehåll och digital tjänst enligt KKL? 
 
Digitalt innehåll definieras i lagen som ”data som framställs och tillhandahålls i digital form”,  1 kap. 2 § KKL. Som exempel anger lagstiftaren datorprogram, applikationer, spel, musik eller texter. Vad gäller digitalt innehåll som digital del i en vara anges att det kan vara alla typer av data som framställs och tillhandahålls i elektronisk form, till exempel operativsystem, applikationer och annan programvara. Åtkomsten kan enligt förarbetena ske genom nedladdning eller direktuppspelning från en fysisk produkt. 

Digital tjänst definieras som ”en tjänst som gör det möjligt för en konsument att skapa, bearbeta, lagra eller få tillgång till andra uppgifter i digital form, eller att utbyta uppgifter eller interagera på annat sätt med uppgifter i digital form som laddas upp eller skapas av konsumenten eller av andra användare av tjänsten”, 1 kap. 2 § KKL. Definitionen är bred och omfattar i princip allt tillhandahållande där konsumentens tillgång inte baseras på att denna får en egen (varaktig) kopia. Typexemplet är streamingtjänster, molntjänster och sociala medier.  

Avseende digitala tjänster som digitala delar i en vara kan det i stället röra sig om programvara som tjänst som erbjuds i en molnbaserad datormiljö eller ett kontinuerligt tillhandahållande av trafikdata i en gps eller av individuellt anpassade träningsplaner i en smartklocka. 
 

Prisinformationslagens nya bestämmelser – 1 september 2022

Den 1 september 2022 träder vissa nya bestämmelser i prisinformationslagen i kraft. Av särskilt intresse är bland annat de nya bestämmelserna om prissänkningar och kundrecensioner.

Prissänkningar

Enligt förslaget till de nya bestämmelserna i prisinformationslagen (2004:347) ska information om att priset har sänkts även innehålla uppgift om det lägsta pris som har gällt för produkten under de senaste 30 dagarna före prissänkningen. Med information om prissänkning avses endast specifika påståenden om att priset på en viss produkt har sänkts. Annan generell marknadsföring om låga priser eller erbjudanden som ”köp två, betala för en” omfattas inte av bestämmelsen enligt förarbetsuttalanden. Inte heller omfattas prissänkningar som sker utan att information lämnas om att det är fråga om en prissänkning.

Om den påtalade prissänkningen under 30-dagarsperioden före sänkningen har skett gradvis ska i stället information om det pris som gällde före den första prissänkningen redovisas. Vidare ska näringsidkaren, om en produkt funnits på marknaden i mindre än 30 dagar när priset sänks, lämna information om det lägsta pris som näringsidkaren tillämpat på produkten sedan den började säljas.
Bestämmelsen innebär alltså att tidigare lägsta pris ska framgå som ett referenspris i samband med att en prissänkning presenteras, i stället jämförelse med ett högre ”ordinarie pris” eller liknande, som ofta sker idag.

Bestämmelsen gäller inte vid personanpassade prissänkningar eller lojalitetsprogram där kunden till exempel får rabattkort som kan användas på företagets produkter. Däremot gäller bestämmelsen för sådana personanpassade prissänkningar eller lojalitetsprogram som i praktiken erbjuds till alla eller majoriteten av kunderna.

Överträdelser av prisinformationslagen innebär i sin tur en överträdelse av marknadsföringslagen (2008:486). Exempelvis kan ett agerande i strid mot denna lagregel leda till utdömande av marknadsstörningsavgift. Riksdagen har tillstyrkt regeringens lagförslag, men vissa förtydliganden är att vänta.

Kundrecensioner

I marknadsföringslagen införs den 1 september 2022 strängare krav på att näringsidkare som ger tillgång till konsumentrecensioner, lämnar information om hur dessa recensioner inhämtats. I dessa fall måste näringsidkare informera om huruvida företaget säkerställer att recensionerna kommer från konsumenter som har använt eller köpt produkterna och på vilket sätt det görs.

Informationen ska anses vara väsentlig enligt marknadsföringslagen, vilket innebär att marknadsföringen kan anses som otillbörlig om sådan information inte lämnas. Om exempelvis en näringsidkare tillåter vem som helst att ge varor recensioner måste konsumenter informeras om att någon kontroll inte sker. På motsvarande vis ska en näringsidkare som endast tillåter att konsumenter som har köpt en vara kan lämna recensioner, till exempel genom att skicka ut mejl till konsumenter som har köpt en viss vara med förfrågan om att recensera just den varan, informera om att recensionerna inhämtats på just detta sätt.

Q&A om nya konsumentköplagen

Är du intresserad av en grundligare ”fråga-svar” om den nya lagen och även delvis om det nya prisdirektivet? Som medlem kan du mejla pernilla.enebrink@elektronikbranschen.se för att ta del av dokumentet.

Då vi har fått många frågor från medlemmarna med anledning av den nya konsumentköplagen har ElektronikBranschen tillsammans med jurister tagit fram ett dokument med vissa vanligt förekommande frågor och generella svar. Där behandlas också vissa andra föreslagna lagändringar på konsumenträttsområdet (till exempel prisinformationslagen och marknadsföringslagen) som är avsedda tillämpas från den 1 september 2022.

Dokumentpaketet syftar till att på ett övergripande plan redogöra för ett antal grundläggande konsumentköprättsliga frågor kopplade till detaljhandeln gentemot konsumenter. Dokument innehåller en genomgång av såväl grundläggande bestämmelser som är likalydande med den äldre konsumentköplagen, som nya bestämmelser som saknar motsvarighet i den äldre lagen. Vissa, för elektronikbranschen, specifika exempel lämnas i anslutning till flertalet svar. Respektive fråga hänvisar till aktuella lagbestämmelser i konsumentköplagen och i förekommande fall finns länkar med hänvisning till mer information för den som önskar.

Notera att frågorna inte behandlar distansavtalslagens regler där det tillkommer ytterligare krav (till exempel vid e-handelsförsäljning).

Köp gjorda före 1 maj 2022

För köp gjorda före 1 maj 2022 gäller den gamla konsumentköplagen. Dessutom gäller ElektronikBranschens branschavtal med Konsumentverket.

Köpare av hemelektronik har ett års garanti enligt bestämmelserna i Konsumentköp CE 2014 (finns i pdf-format nedan). Efter detta år är det köparen som ska bevisa att felet är ursprungligt. I praxis anses felet vara ursprungligt om det uppstått inne i apparaten där konsumenten inte kunnat påverka funktionen.

Åtgärden vid konstaterat ursprungligt fel är omleverans, det vill säga byte. Här görs dock undantag för när det är väsentligt billigare för säljaren att reparera och när detta kan ske utan större olägenhet för köparen. Gränsdragningen för detta framgår av pdf-dokumentet ”Praktiska regler konsumentköplag” som du hittar nedan. Ur ett hållbarhetsperspektiv kan det också vara önskvärt med reparation.

3 års reklamationsfrist i Konsumentköplagen

Sedan 1 april 2005 gäller tre års reklamationsfrist för köp. Tar man ut en undersökningskostnad av kunden om det visar sig att denne inte har rätt till reklamation, måste man informera kunden om detta. Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) har i några fall skärpt kraven på information om att undersökningskostnad kan komma att tas ut från konsumenten när det inte blir ett garantifall. Sådan information ska lämnas muntligt, vilket anses bevisat om säljaren kan påvisa att man i sina rutiner eller instruktioner klargör att konsumenten ska upplysas om detta.

Branschavtal för konsumentköp av hemelektronik
Konsumentlagstiftning juni 2014

Vad är ett ursprungligt fel?

För nya produkter kan det ibland vara svårt att avgöra vad som är ett fel och inte. I pdf-dokumentet nedan finns frågor och svar kring detta inom ett antal olika produktgrupper.

Praktiska regler 180416

Definition av vad som inte är ursprungliga fel under garantitiden samt efter garantitiden, men inom reklamationsfristen tre år finns i pdf-dokumenten nedan.

Reklamation inom 3 år 2013
Complaint within 3 years

Avskrivningsregler

För att kunna beräkna ett nyttoavdrag i samband med hävning av köp måste man inledningsvis bestämma en rimlig avskrivningstid för produkten. Här kan vägledning hämtas hos försäkringsbolagens ersättningsregler men man måste då vara medveten om att dessa kan ha marknadsanpassats för att göra försäkringsprodukten attraktiv. Mer information i pdf-filen nedan.

Avskrivningsregler EB2010

Ekodesign & energirätt

Området styrs i huvudsak av två EU-regelverk. Det ena är ekodesigndirektivet som anger minimikrav för produkter vad gäller bland annat energiprestanda och som förbjuder de mest energi- och resurskrävande produkterna. Det andra är energimärkningsförordningen som reglerar vilka produkter som ska ha obligatorisk energimärkning.

Ekodesign

Ekodesigndirektivet ska förbättra produkternas miljöprestanda under hela livscykeln. Kraven fungerar som ett golv för att förbjuda och ta bort de allra sämsta produkterna på marknaden, sett ur ett energiperspektiv. Kraven tas fram genom en livscykelanalys.

Tidigare har framför allt produktens energianvändning i användarfasen varit den största anledning för att en produkt fått ekodesignkrav. Numera blir det allt vanligare att ta hänsyn till hela produktens livscykel och även sätta krav på teknisk livslängd, återvinning, reparerbarhet, vattenanvändning, utsläpp till miljön, informationskrav kring farliga ämnen med mera.
Nivåerna för kraven sätts sedan så att den totala kostnaden för investering och drift ska bli så låg som möjligt. Men det räcker inte med att en produkt använder lite energi, den måste också har en bra funktion. Direktivet sätter därför också krav på exempelvis bullernivåer, att en tvättmaskin tvättar rent, ljusskärpa på bildskärmar med mera.

Direktivet är ett ramdirektiv, vilket innebär att det sätter ramar för hur krav ska tas fram och vad som kan regleras. Specifika krav för olika produkter sätts sedan i produktförordningar. Där regleras också när kraven börjar gälla och hur mätningar och kontroll ska gå till. Ett direktiv måste implementeras för att bli gällande svensk lag medan en förordning direkt blir gällande lag inom hela EU, och då även i Sverige.

EU-kommissionen räknar med att de hittills beslutade ekodesign- och energimärkningskraven sparar 537 TWh elektricitet per år inom EU år 2020.

Läs mer om förordningarna för olika produktgrupper på Energimyndighetens hemsida.
Ekodesigndirektivet hittar du här.
Mer information finns på Energimyndighetens hemsida.

Energimärkning

Sedan 1 mars 2021 gäller den nya energimärkningen A till G för tv och bildskärmar. Den tidigare märkningen A+++ till G ersattes därmed. Energianvändningen anges i kilowattimmar per 1 000 timmars användning med hdr-funktion och normalt kontrastförhållande (sdr).

Den nya energimärkningen ska ha en qr-kod som konsumenterna kan skanna för att få mer information om produkten. Informationen konsumenten får kommer från den europeiska databasen Eprel(European Registry for Energy Labelling).
Alla tillverkare och importörer måste lägga in information om de energimärkta produkter de säljer på EU-marknaden i Eprel. Läs mer under fliken Eprel.

Energimyndigheten utför marknadskontroller av ekodesign- och energimärkningskrav. Misstänker man att en produkt inte uppfyller kraven kan man göra en anmälan till myndigheten, det görs här.

Läs mer om energimärkning hos Energimyndigheten 
Skapa egna etiketter för energimärkning hos Europeiska kommissionen 
Informationsfolder till tillverkare och leverantörer 
Informationsfolder till återförsäljare av tv, datorer och digitala skyltar 

EPREL – Europeisk databas för energimärkta produkter

Leverantörer inom EU måste rapportera om nya produkter som har energimärkning till den europeiska databasen för energimärkta produkter, EPREL (European Product Registry for Energy Labelling). Informationen är tillgänglig för konsumenter och marknadskontrollmyndigheter i hela EU, samt Norge.

Sedan 1 januari 2019 är det obligatoriskt för alla leverantörer, det vill säga tillverkare och importörer, att lägga in data om alla nya produkter som omfattas av kraven på energimärkning. Informationen ska läggas in i databasen EPREL innan produkterna sätts på EU-marknaden. Det är EU-kommissionen som ansvarar för att bygga upp och underhålla den gemensamma databasen som styrs av EU-ramförordningen 2017/1369 från 4 juli 2017. Databasen består av en offentlig del som riktar sig till konsumenter och en del som riktar sig till marknadskontrollmyndigheter som kontrollerar efterlevnaden av energimärkningen.

Viktiga datum för dig som leverantör
Tidsplanen är gemensam för alla EU-länder och leverantörer har följande skyldigheter:

21 februari 2022:  En säkrare verifiering infördes för leverantörer som lägger in produkter i EPREL. Läs mer om verifiering nedan samt i EU-kommissionens guide på deras samarbetsyta.

28 mars 2022:  Den publika delen av EPREL öppnades för alla produktgrupper och blev sökbar, se EPREL Public website. Dock var inledningsvis endast modeller sökbara vars leverantörer använt den säkrare verifieringen, se nedan om ny verifieringsprocess för leverantörer.

16 maj 2022:  Från detta datum är alla registrerade modeller som satts på marknaden före 1 april 2022 sökbara i den publika delen av EPREL. För de modeller vars leverantörer inte gjort den säkrare verifieringen visas en varningstext: ”Denna modell kommer från en leverantör som ännu inte har verifierats”. Modeller satta på marknaden från 1 april 2022 är bara sökbara om leverantörerna är verifierade, men de är alltid nåbara via qr-koden.

Senare (datum ej satt):  Det kommer inte längre gå att registrera produkter om leverantören inte har gjort den säkrare verifieringen, vilket innebär att leverantörerna måste använda den säkra verifieringen för att följa skyldigheten att registrera i EPREL.

Senare (datum ej satt): Icke-verifierade leverantörer och deras produkter tas bort ur EPREL, vilket innebär att den säkrare verifieringen blir obligatorisk.

Läs mer om EPREL hos Energimyndigheten
EPREL-guide hittar du här

Energimärkning i butik, i reklam och på Internet

Energimärkning i butik
Produkter som omfattas av en förordning om energimärkning ska vara försedda med en energimärkningsetikett i butiken. Etiketten ska vara synligt placerad för att konsumenterna lätt ska kunna ta del av informationen på etiketten.
Tillverkaren eller importören av produkten ansvarar för att förse dig som är återförsäljare med korrekta etiketter. Du som är återförsäljare ansvarar för att etiketten placeras på rätt produkt och är väl synlig.

Mer om märkning hittar du här.

Energimärkning i reklam
Med reklam menas i det här sammanhanget marknadsföring för en produkt där konsumenten sedan går in i en butik eller handlar på en internetsida med fullständig information. Om reklamen innehåller energirelaterad information eller prisinformation ska information lämnas om produktens energieffektivitetsklass och den skala av energieffektivitetsklasser som finns tillgänglig på etiketten för produkten. Att skalan ska inkluderas i reklam är ett krav sedan 2017.

Energimärkning på internet
Det finns krav på att energimärkning och produktblad ska visas på internet för vissa produkter. Kravet gäller om produkten erbjuds till försäljning, uthyrning eller hyrköp på internet. Här får du information om vilka produkter som omfattas och hur du går till väga för att uppfylla kraven.

Andra märkningar
Det finns många olika energimärkningar på marknaden idag. Bara energimärkning enligt lagen om märkning av energirelaterade produkter är obligatorisk för de produkter som omfattas, medan övriga, som Svanen och Energy Star är frivilliga.

Producentansvar

Producentansvar för elektronik, batterier och ljuskällor

Producentansvar för elektronik (2014:1075), batterier (2008:834) och ljuskällor (2000:208)
2001 startade ElektronikBranschen det gemensamma serviceföretaget El-Kretsen, tillsammans med andra berörda branschorganisationer. El-Kretsens syfte är att hjälpa de företag som omfattas av producentansvar på för elektronik och/eller batterier. El-Kretsen är icke-vinstdrivande, de miljöavgifter som tas ut är direkt relaterade till återvinningen och inget annat. Idag har El-Kretsen drygt 1600 kunder och 98 procent av all konsumentelektronik samlas in i El-Kretsens regi.

För dig som producent ska det vara enkelt att ta ansvar för miljön. El-Kretsen har med sitt nationella insamlingssystem och med sitt nära samarbete med återvinnare kontroll på flödena, att elektronikskrot faktiskt samlas in och att hanteringen sker miljöriktigt. Farligt avfall skall omhändertas och övrigt avfall ska till så stor del som möjligt materialåtervinnas.

Som producent tecknar du anslutningsavtal med El-Kretsen. Därefter får företaget inloggning till en egen deklarationsportal där ni deklarerar de produkter och mängder som sätts på den svenska marknaden. Huvudregel är att deklarera de produkter som omfattas och som köpts in från utlandet eller som ert företag själva tillverkat. Export ska inte deklareras. Mer information samt avtal hittar du på El-Kretsens webbplats.

Är du osäker på om ert företag omfattas eller hur just era produkter ska deklareras, välkommen att kontakta El-Kretsen på info@el-kretsen.se.

Information om lagstiftning och vad som gäller för dig som producent för elektronik finns hos El-Kretsen.

Producentansvar för batterier

Batteriåtervinningen är ett initiativ av Sveriges batteriproducenter och arbetar med att informera och tipsa allmänheten om hur man kan återvinna batterier och elprylar med inbyggda batterier. 

Målet är att öka återvinningen och därmed bidra till att minska påverkan på miljön. Mer information och kontaktuppgifter finns på Batteriåtervinningens webbplats.
 
Information om lagstiftning och vad som gäller för dig som producent för batterier finns hos El-Kretsen.