Valspecial 2022 – Elektronikskatt

Vad vill partierna göra med kemikalieskatten/elektronikskatten?

Sedan lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik, den så kallade elektronikskatten, infördes den 1 juli 2017 har skatten mött hård kritik från såväl expertmyndigheter som branschen. Elektronikskatten snedvrider konkurrensen, är administrativt betungande och saknar positiva miljöeffekter. Trots det har regeringen valt att i flera led försvåra för företag i form av höjda skattenivåer och ökad administration.  

Nu är det valtider och vi har naturligtvis frågat partierna hur de ställer sig till skatten och vad de vill göra med den om de får makten. Nedan kan du läsa svaren i sin helhet från de som valt att svara.

Du kan läsa mer om ElektronikBranschens inställning till elektronikskatten här.

Socialdemokraterna

Anser ni att kemikalieskatten har fått avsedd effekt sedan den infördes 2017?
Kemikalieskatten har nyligen utvärderats ordentligt och behöver, precis som alla skatter, följas för att se att de har avsedd effekt.

Anser ni att kemikalieskatten är ändamålsenligt utformad? Om inte, utveckla varför.
Den socialdemokratiskt ledda regeringen har nyligen lämnat förslag om hur regelverket för kemikalieskatten kan utvecklas för att bli tydligare och enklare. Sammantaget bedöms förändringarna innebära minskad administration för de som är skattskyldiga och för myndigheterna.

Anser ni att skattenivåerna bör a) Behållas? b) Höjas? c) Sänkas? d) Tas bort?
Behållas.

Hur motiverar ni ert ställningstagande i ovanstående fråga?
Kemikalieskatten har nyligen utvärderats, och regeringen har lämnat förslag om hur den kan bli enklare och tydligare. Vi har i dagsläget inga förslag om förändringar utöver det.

Kommer ni att verka för att avskaffa kemikalieskatten om ni ingår i regeringen/regeringsunderlaget efter valet 2022?
Nej, vi har i dagsläget inga sådana förslag.

Vänsterpartiet

Anser ni att kemikalieskatten har fått avsedd effekt sedan den infördes 2017?
Nej

Anser ni att kemikalieskatten är ändamålsenligt utformad? Om inte, utveckla varför.
Nej, skattens miljöstyrande verkan måste förbättras och de negativa effekter den ger för den svenska marknaden för återanvända produkter måste åtgärdas.

Anser ni att skattenivåerna bör a) Behållas? b) Höjas? c) Sänkas? d) Tas bort?
Vi har ställt oss bakom att skatten BNP-indexeras.

Hur motiverar ni ert ställningstagande i ovanstående fråga?
Det är rimligt att prissignalen av skatten sker i relation till BNP.

Kommer ni att verka för att avskaffa kemikalieskatten om ni ingår i regeringen/regeringsunderlaget efter valet 2022?
Det som avgör om vi är för eller emot är beroende på om man vidtar åtgärder för att få en bättre måluppfyllelse av skatten samt att man åtgärdar de negativa effekter skatten i dag har för den svenska marknaden för återanvända produkter.

Centerpartiet

Anser ni att kemikalieskatten har fått avsedd effekt sedan den infördes 2017?
Centerpartiet har länge prioriterat och drivit en offensiv kemikaliepolitik för att uppnå en mer giftfri vardag. Vi har historiskt medverkat till flera viktiga reformer på området, så väl i EU som i Sverige. Det är viktigt att de allra mest skadliga kemikalierna fasas ut eller förbjuds helt, allra helst på EU-nivå, samt att substitutionsarbetet mot mer hälso- och miljövänliga kemikalier växlas upp. För att nå de målsättningarna är det motiverat att ställa frågan om en skatt på kemikalier är det mest ändamålsenliga styrmedlet. Utvärderingen som genomförts av Kemikalieinspektionen och Skatteverket har konstaterat att skatten inte lett till att tänkta miljömål uppnåtts då skadliga kemikalier fortfarande kan användas i hög utsträckning samt att den inte är kostnadseffektiv och orsakar ytterligare administrativt arbete för företag. Därmed kan den inte anses ha uppnått avsedd effekt de gångna fem åren.

Anser ni att kemikalieskatten är ändamålsenligt utformad? Om inte, utveckla varför.
Nej, den har olyckligtvis inte utformats på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Ett grundproblem är att skatten är nationell men de varor som omfattas tillverkas och säljs på en global marknad och det är svårt för ett litet land att få till en förändring av en global industri genom detta styrmedel. Detta samtidigt som privat import genom e-handeln blir allt vanligare. Att arbeta genom REACH är betydligt mer effektivt i den bemärkelsen, om än tidskrävande. Vidare anser vi att definitionen om ett flamskyddsmedel är tillsatt additivt eller reaktivt bör strykas då det inte har någon direkt koppling till kemikaliers hälso- och miljöegenskaper. Det är också problematiskt att företag som inte använder några skadliga kemikalier alls i sina produkter inte medges fullt avdrag på skatten samt att återbrukade och begagnade produkter inte undantas helt från skatten, vilket gör återbrukad elektronik dyrare och motverkar övergången till en mer cirkulär ekonomi. Vi vill se att den miljöstyrande effekten optimeras och att de rent fiskala inslagen minskas.

Anser ni att skattenivåerna bör a) Behållas? b) Höjas? c) Sänkas? d) Tas bort?
Sänkas

Hur motiverar ni ert ställningstagande i ovanstående fråga?
Den utvärdering som har gjorts av Kemikalieinspektionen och Skatteverket ger en bra grund för att göra om skattens utformning då den pekar på betydande brister i dess nuvarande utformning. En miljöskatt kan endast motiveras om den verkligen minskar negativa miljö- och hälsoeffekter, gynnar en cirkulär ekonomi och bidrar till att miljömålen uppnås. Därtill bör en miljöskatt inte innebära oskäligt höga kostnader eller leda till mer administrativa bördor för företagen.

Kommer ni att verka för att avskaffa kemikalieskatten om ni ingår i regeringen/regeringsunderlaget efter valet 2022?
Vi är öppna för att föra diskussioner om skattens bevarande eller avskaffande om vi är en del av regeringsunderlag till hösten. Vi har sedan tidigare velat se en bredare grön skattereform i vilket befintliga miljöskatter ses över i sitt bredare sammanhang. Att elektronikskatten nyligen utvärderats ger bra underlag för sådana diskussioner och översyner.

Moderaterna

Anser ni att kemikalieskatten har fått avsedd effekt sedan den infördes 2017?
Kemikalieskatten är en dålig skatt. En utvärdering av skatten som Skatteverket och Kemikalieinspektionen genomfört har inte kunnat visa att skatten minskar förekomsten av klor, brom och fosfor i flamskyddsmedel, som skatten syftar till att minska. Skatten träffar även återanvänd elektronik, vilket helt motverkar alla incitament för att förlänga livslängden på produkter som redan finns på marknaden. Varför dessa produkter ska beskattas dubbelt är oförståeligt.

Anser ni att kemikalieskatten är ändamålsenligt utformad? Om inte, utveckla varför.
Den utformning av kemikalieskatten som regeringen infört uppfyller inte kriterierna avseende miljönytta och kostnadseffektivitet. Den fungerar enbart som en straffskatt på vitvaror och hemelektronik.

Anser ni att skattenivåerna bör a) Behållas b) Höjas c) Sänkas d) Tas bort
Tas bort.

Hur motiverar ni ert ställningstagande i ovanstående fråga?
Moderaterna var emot kemikalieskattens införande. I takt med att ekonomin tillåter bör skatten kunna avvecklas framgent – men givetvis är det steg i rätt riktning att till en början i takt med att ekonomin tillåter även sänka eller förändra skattens utformning för att reducera de problem den åsamkar.

Kommer ni att verka för att avskaffa kemikalieskatten om ni ingår i regeringen/regeringsunderlaget efter valet 2022?
Skatten bör avskaffas framgent om det finns ekonomiskt utrymme för det.

Sverigedemokraterna

Anser ni att kemikalieskatten har fått avsedd effekt sedan den infördes 2017?
I utformningen av skatteuttaget saknas i princip helt incitament att ändra beteende i form av att köpa andra, mer miljövänliga produkter. Vidare är det naivt att tro att globala elektronikjättar som Samsung, Apple eller Sony skulle byta till mindre säkra brandskyddsmedel bara för att tillfredsställa en mikromarknad som Sverige.

Anser ni att kemikalieskatten är ändamålsenligt utformad? Om inte, utveckla varför.
Nej, skatten är ett fiasko och ska avvecklas. Kemikalieskatten har medfört att var tionde köp har flyttats från svenska butiker till utländska hemsidor. Kemikalieskatten är alltså skadlig för näringslivet och leder till lägre intäkter och svagare förutsättningar för industriell utveckling och detaljhandel i Sverige. Företagens anpassning till det nya läget har medfört att de har förflyttat delar av sin verksamhet bort från Sverige, färre svenska arbetstillfällen och i förlängningen till mindre resurser till offentlig sektor.

Anser ni att skattenivåerna bör a) Behållas? b) Höjas? c) Sänkas? d) Tas bort?
Tas bort.

Hur motiverar ni ert ställningstagande i ovanstående fråga?
Se svar på de två första frågorna.

Kommer ni att verka för att avskaffa kemikalieskatten om ni ingår i regeringen/regeringsunderlaget efter valet 2022?
Ja. Vi har sedan kemikalieskatten infördes motsatt oss den och vi kommer fortsätta verka för att den inte ska omfatta fler varor och för dess avskaffande.

Liberalerna

Anser ni att kemikalieskatten har fått avsedd effekt sedan den infördes 2017?
För Liberalerna är det viktigt att farliga kemikalier i konsumentprodukter försvinner. Därför redan 2017 var vi med och motionerade om att genomföra en utvärdering av bland annat just detta. I utvärderingen framkom det att användningen av farliga kemiska ämnen i flamskyddsmedel minskat i elektronikvaror som omfattas av skatten. Glädjande är också att flera företag anger skatten som en drivkraft i substitutionsarbetet. Dessvärre ser vi samtidigt den administration som är kopplad till skatten är krånglig och har inte haft den effekt vi önskar.

Anser ni att kemikalieskatten är ändamålsenligt utformad? Om inte, utveckla varför.
I och med att Liberalerna ser att användningen av farliga kemiska ämnen i flamskyddsmedel minskat i elektronikvaror som omfattas av skatten anser vi det i viss mån. Samtidigt bör den stora administrationen som är kopplad till skatten bör förenklas.

Anser ni att skattenivåerna bör a) Behållas? b) Höjas? c) Sänkas? d) Tas bort?
Behållas.

Hur motiverar ni ert ställningstagande i ovanstående fråga?
Liberalerna tycker att det är viktigt att farliga kemikalier i konsumentprodukter försvinner. I och med att vi ser hur användningen av farliga kemikalier minskar minskat i elektronikvaror som omfattas av skatten anser vi att skattesatsen bör behållas på nuvarande nivå.

Kommer ni att verka för att avskaffa kemikalieskatten om ni ingår i regeringen/regeringsunderlaget efter valet 2022?
Nej, det kommer Liberalerna inte göra.

Kristdemokraterna

Anser ni att kemikalieskatten har fått avsedd effekt sedan den infördes 2017?
Nej, kemikalieskatten har inte fått avsedd effekt. Intäkterna från kemikalieskatten är lägre än förväntat. Prognoser från HUI, som gjorts med uppdrag från Svensk Handel, visar dessutom att flera kommer att bli av med jobbet på grund av skatten.

Anser ni att kemikalieskatten är ändamålsenligt utformad? Om inte, utveckla varför.
Vi tycker inte att kemikalieskatten är helt ändamålsenligt utformad. Exempelvis vill Kristdemokraterna inte att begagnade varor ska beskattas. Syftet var aldrig att begagnade varor skulle beskattas, men det har blivit så i praktiken. Detta slår hårt mot exempelvis företag som säljer begagnad elektronik. Det är problematiskt då ett återanvändande av varor, där kemikalieskatten dessutom redan betalats en gång, är goda exempel på en cirkulär och mer miljövänlig ekonomi. När det gällde kemikalieskatt på kläder och skor, som regeringen ville införa från 2022, sa Kristdemokraterna nej.

Anser ni att skattenivåerna bör a) Behållas? b) Höjas? c) Sänkas? d) Tas bort?
Behållas. Vi säger nej till den tidigare föreslagna BNP-indexeringen på skatt på kemikalier. Så vi vill att kemikalieskatten ska behållas på samma nivå. Vi har dock sagt nej till kemikalieskatt på kläder och skor, som regeringen ville införa 2022.

Hur motiverar ni ert ställningstagande i ovanstående fråga?
Vårt svar grundar sig i följande: Det är inte fel i sak att ha en kemikalieskatt. Däremot är, som vi skrivit ovan, utformningen av skatten i sig problematisk. Den har inte fått avsedd effekt med hänsyn till lägre intäkter är förväntat, den har gett mer administration för företag, förväntas leda till att jobb försvinner samt att begagnade produkter i praktiken beskattats. Att vi sagt nej till indexeringen innebär följaktligen att vi inte vill att den ska höjas.

Kommer ni att verka för att avskaffa kemikalieskatten om ni ingår i regeringen/regeringsunderlaget efter valet 2022?
KD vill generellt sett se ett lägre skattetryck. De skattesänkningar som vi kommer prioritera är lägre skatt på arbete, särskilt för svagare inkomstgrupper. I den mån det finns utrymme för att även sänka andra skatter, såsom kemikalieskatten, så är vi öppna för det också.