Rapport: Den ohållbara elektronikskatten

KONTAKTPERSON:
PERNILLA ENEBRINK
, VD


mobil: 0730-429037 

Få konsumenter vet att när de exempelvis köper en monitor för 2 000 kronor så betalar de 670 kronor i elektronikskatt. En ”miljöskatt” med negativ effekt på miljön som drar in miljarder till staten. Forskningen, statens myndigheter och branschen är alla kritiska till skatten. Det visar en färsk rapport från ElektronikBranschen, TechSverige, Teknikföretagen och Dataspelsbranschen.  

– Elektronikskatten ger negativ miljöpåverkan, onödigt dyra priser för konsumenterna och den minskar sysselsättningen. Regeringen måste avskaffa skatten nu, säger Pernilla Enebrink, vd ElektronikBranschen.  

En ny rapport från ElektronikBranschen, TechSverige, Teknikföretagen och Dataspelsbranschen lyfter fram en rad problem med elektronikskatten, även kallad kemikalieskatten.  

Skatten saknar miljönytta 

Skatten driver inte mot miljömålen, utan kan i stället leda till så kallad falsk substitution, det vill säga styreffekter från ämnen med bevisat goda egenskaper till ämnen med olämpliga egenskaper. Elektronikskatten minskar även incitamenten till återbruk och flyttar värdefulla resurser från meningsfullt hållbarhetsarbete till administration av en icke-ändamålsenlig skatt utan legitimitet. 

Noll effekt på produktionen 

Sverige är ur ett tillverkarperspektiv en mycket liten marknad och står för endast 0,7 procent av den globala marknaden för hemelektronik. Elektronikskatten, som är nationell, har ingen effekt på globala tillverkares produktion då elektronikvaror inte tillverkas specifikt för den svenska marknaden. 

Stora prisökningar 

Inom Sverige driver elektronikskatten upp priserna helt i onödan. I synnerhet drabbar detta hushåll med låga inkomster som köper produkter i de lägre prissegmenten, där andelen elektronikskatt ibland utgör mer än en tredjedel av priset. Företag och offentlig sektor i behov av IT-produkter är andra drabbade, liksom stora vitvaruköpare såsom bostadsutvecklare och restauranger. 

Köp flyttar till utlandet 

I en alltmer globaliserad värld flyttar nationella styrmedel i första hand köpen snarare än att styra konsumenternas val. Det gäller särskilt inom hemelektronik, eftersom konsumenterna är digitala, priskänsliga och snabbrörliga över gränser. Skatten driver i allt högre grad konsumenterna till köp i utlandet, med risk för köp av produkter av lägre kvalitet som kan vara mindre miljövänliga och energieffektiva. 

Försämrad svensk konkurrenskraft 

Elektronikskatten försämrar svensk konkurrenskraft. Skattehöjningar under 2023 har ökat skattebördan med över en miljard kronor på årsbasis, i strid med de uttalade avsikterna från lagstiftaren. 

Skatteökning med 71 procent på två år 

Till följd av de försämrade avdragsreglerna från och med juli 2023 och indexuppräkningen av skattesatserna vid årsskiftena 2022/2023 och 2023/2024 förväntas en skattehöjning på över en miljard eller 71 procent jämfört med 2022, i strid med lagstiftarens avsikter om att skatteuttaget inte skulle öka. 

Fokus på åtgärder med verklig effekt

I rapporten intervjuas även Mattias Lindahl som bland annat är professor i produktrelaterat miljöarbete på avdelningen för Industriell miljöteknik, vid Linköpings universitet. Han tycker att politiker bör fokusera på åtgärder som har en verklig och mätbar positiv effekt på miljön och produkternas hållbarhet. 

– Det grundläggande antagandet att skatt-en skulle få elektronikföretag att ändra sina produkter nås inte på detta sätt. Den svenska marknaden är för liten för att utgöra en signifikant drivkraft för globala tillverkare. Att verka för en skatt på EU-nivå vore ett mer effektivt alternativ, tillsammans med lagstiftning som främjar längre livslängd och lägre livscykelkostnader för produkter, säger Mattias Lindahl

Läs hela rapporten här: Den ohållbara elektronikskatten